كلينيك بتن ايران| توليد انواع مواد شيميايي بتن و قطعات جانبي بتن

افزودني تندگير كننده يا ضد يخ بتن

مواد افزودني تندگير كننده يا ضد يخ بتن

استفاده از تندگير كننده ها عموما در بتن ريزي در شرايط هواي سرد صورت مي گيرد . تندگير كننده ها نقطه انجماد آب را كاهش نمي دهند از اين رو اطلاق نام ضد يخ به اين افزودني ها درست نمي باشد . افزودني هاي تندگير كننده براي كاهش زمان گيرش و افزايش مقاومت اوليه به دست آمده به خصوص در بتن ريزي در هواي سرد به منظور تسريع در زمان شروع عمليات عمل آوري بتن و كاهش زمان عمل آوري استفاده مي شوند . همچنين افزايش سرعت كسب مقاومت بتن به خصوص در سنين اوليه منجر به كاهش زمان مورد نياز براي قالب بندي بتن و به دنبال آن كاهش هزينه هاي كلي ساخت و ساز مي گردد . از مزاياي استفاده از اين افزودني ها مي توان باز كردن سريعتر قالب ها ، تسريع ساخت ، جبران تاثير دير گيري بتن در هواي سرد را برشمرد . استفاده از اين افزودني ها مي تواند منجر به كاهش جزيي مقاومت درازمدت بتن گردد.افزودني هاي تندگير كننده به 4 گروه طبقه بندي مي شوند . افزودني هاي شامل 1 – نمك هاي غير آلي محلول ، 2 – افزودني هاي داراي تركيبات آلي محلول ، 3 – افزودني هاي با گيرش سريع ( مورد استفاده در بتن پاششي) ، 4 – افزودني هاي جامد متفرقه . از بين افزودني هاي تندگير كننده كه امروزه مورد استفاده قرار مي گيرد ، استفاده از كلسيم كلريد به دليل تسريع فرايند خوردگي آرماتورهاي موجود در بتن در بسيار از آيين نامه ها محدود شده است . هرچند اين نوع از افزودني از قديمي ترين و پركاربردترين نوع افزودني برا سازه هاي بتني بدون آرماتور استفاده مي شود . تركيبات غير كلريدي مورد استفاده در ساخت اين افزودني ها شامل نمك هاي فرمات ها ، نيترات ها و تيوسيانات و برومايد است. براي بتن ريزي در شرايط هواي سرد راه حل هاي ديگري همچون استفاده از سيمان تيپ سه، افزايش مقدار سيمان و يا گرم كردن اجزاي بتن و گرم كردن محيط كارگاه براي تندگير در كسب مقاومت و جلوگيري از يخ زدگي نيز وجود دارد. در ميان اين روشها در مواردي استفاده از سيمان تيپ يك به همراه مواد افزودني تندگير كننده اقتصادي تر ميباشد. استفاده ديگري از اين افزودنيها در مخلوطهاي بتن استفاده شده براي بتن پاششي ميباشد. علاوه بر آن استفاده از اين مواد در مواقعي كه دستيابي به مقاومت كوتاه مدت زياد يا كاهش زمان گيرش نياز ميباشد نيز رايج است.

 

مواد افزودني تندگير كننده يا ضد يخ بتن

مزايا و معايب افزودني تندگير كننده يا ضد يخ بتن

مزاياي ضد يخ بتن
- مقاومت در برابر يخ زدگي - كاهش پس زدن در بتن‌هاي پاششي (شاتكريت) - افزايش سرعت اجراي كار (بازكردن سريع‌تر قالب‌ها) - افزايش مقاومت اوليه و نهايي بتن - كاهش ميزان گرد و خاك در پاشش بتن به روش خشك

معايب ضد يخ بتن
در صورت عدم رعايت زمان مصرف، سبب كاهش كارايي مي‌شود. به همين دليل اين مواد را بايد در آخرين لحظه به بتن اضافه نمود. همچنين معمولا براي حل اين مشكل، مواد زودگير و روان كننده را با هم مصرف مي‌نمايند. به عبارت ديگر در صورت نياز به استفاده از مواد زودگير، از مواد روان كننده زودگير استفاده مي‌نمايند.

اجزاء تشكيل دهنده افزودني تندگير كننده يا ضد يخ بتن

مشخصات فني افزودني تندگير كننده يا ضد يخ بتن
چند نمونه از تسريع‌كننده‌ها عبارتند از: كربنات سديم، كلرور آلومينيوم، كربنات پتاسيم، فلوئوريد سديم، آلومينات سديم، نمك‌هاي آهن و كلرور كلسيم. ﻧﺴﻞ ﻗﺪﻳﻢ ﻣﻮاد اﻓﺰودﻧﻲ زودﮔﻴﺮﻛﻨﻨﺪه ﺑﺘﻦ از ﻧﻮع ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺑﻨﻴﺎن آﻟﻮﻣﻴﻨﺎﺗﻲ، ﻛﺮﺑﻨﺎﺗﻲ و ﺳﻴﻠﻴﻜﺎﺗﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ. زودﮔﻴﺮﻛﻨﻨﺪهﻫﺎي ﻣﺪرن ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ از ﻧﻤﻚﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﺎ ﺑﻨﻴﺎن ﺳﻮﻟﻔﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻗﻠﻴﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺖﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﭘﻮدري و ﻣﺎﻳﻊ در دﺳﺘﺮس ﻣﻲ‌ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﻴﻔﻲ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺼﺮف زودﮔﻴﺮ ﻛﻨﻨﺪه‌ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻗﻠﻴﺎ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﻣﺎده، ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﺳﺎزﻧﺪه ﺳﻴﻤﺎن و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاد اﻓﺰودﻧﻲ ﻣﺠﺎز ﺑﺘﻦ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد. چنانچه هوا سرد و دماي بتن كم شود، سرعت واكنش سيمان با آب كند مي‌گردد و زمان گيرش طولاني مي‌شود و در نتيجه مقاومت چنداني در ساعات و روزهاي اوليه حاصل نمي‌گردد. زمان قالب برداري طولاني خواهد شد و ممكن است در طول اين مدت به واسطه لرزش و ضربه آسيبي به بتن وارد گردد. چنانچه در هنگام گيرش و يا پس از آن، زماني كه مقاومت بتن چندان زياد نيست يخبندان در بتن حاصل شود، بتن به واسطه انبساط ناشي از يخ زدن آب در حفرات، در اثر تنش‌هاي كششي حاصله، ترك مي خورد و از بين مي‌رود در اين دستور العمل سعي مي‌شود تا از بروز اين خسارت‌ها جلوگيري بعمل آيد. ﻣﻮاد اﻓﺰودﻧﻲ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ از ﺟﻤﻠﻪ زودﮔﻴﺮﻛﻨﻨﺪه‌ﻫﺎ ﻛﻪ در ﺑﺘﻦ ﭘﺎﺷﺸﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد ﺑﺎﻳﺪ از اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﭘﻴﺮوي ﻛﺮده و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ آنﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﻠﺮﻳﺪ، ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ و زﻣﺎن ﮔﻴﺮش ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و آزﻣﻮن ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.

افزودني زودگير كننده مخصوص بتن پاشي به روش خشك را مي‌توان در مواقعي كه كسب مقاومت اوليه زودرس و يا پاشش بتن در ضخامت زياد مورد نظر است، همچون لايه نگه‌دارنده موقت يا دائم و يا اجراي ديواره بتني نهايي در تونل‌ها و معادن، با موفقيت به كار برد. اين مواد پودري را توزين كرده و از پيش با مصالح سنگي مخلوط نماييد. رطوبت اندك موجود در مصالح سنگي باعث عدم پخش پودر سبك زودگير در فضا خواهد شد . افزودني زودگير كننده مخصوص بتن پاشي به روش مرطوب، كاهش دهنده زمان گيرش سيمان است كه غير سوزاننده و غير سمي بوده و مي‌تواند اتلاف مصالح در بتن پاشي به روش مرطوب را به ميزان قابل توجهي كاهش دهد. مقادير مصرف مي‌تواند تعيين كننده زمان گيرش و سخت شدن بتن پاششي باشد. همچنين مي‌توان از آن براي بازكردن سريعتر قالب‌هاي بتني استفاده نمود. اين مواد را كه به صورت مايع است مي‌توان در مواقعي كه كسب مقاومت اوليه زودرس يا گيرش لحظه‌اي سيمان و بتن مورد نياز است، مورد استفاده قرار داد. بيشترين كاربرد در عمليات پاشش بتن با استفاده از روش مرطوب مي‌باشد. در مواردي چون لايه نگه‌ دارنده موقت يا دائم بتني، اجراي ديواره بتني نهايي در تونل‌ها و معادن يا ساير مواردي كه بتن پاشي با ضخامت زياد مورد نظر است مي‌توان از خواص اين مواد جهت كاهش هدررفت بتن و افزايش راندمان بتن‌پاشي بهره برد.ضد يخ بتن كلينيك بتن ايران يك افزودني ضد يخ بتن براي بتن مسلح و تـركيبى از مـواد معدني و آلي بر پايه نيتروژني مي باشد. در ساخت اين ضد يخ بتن مسلح بدون كلرايد به هيچ عنوان از مواد كلرايدي استفاده نشده است. مواد نيتروژني و كلسيم نيتروژني در ضد يخ بتن بعنوان موادي كه بازدارنده خوردگي مي باشند مطرح شده است. بتن ريزي در هواي سرد با استفاده از اين ضد يخ بتن امكان پذير است. قابل ذكر مي باشد با وجود استفاده از اين ضد يخ بتن و يا هرگونه ضد يخ بتن در هنگام بتن ريزي در هواي سرد، رعايت الزامات بتن ريزي در هواي سرد و آيين نامه اي نبايد فراموش شود.

در حقيقت استفاده از ضد يخ بتن يك اقدام تكميلي است و بايد تمهيدات بتن ريزي در هواي سرد همانند كيورينگ و ديگر عوامل رعايت شود براي استفاده صحيح و مشاوره براي نوع و چگونكي استفاده از ضد يخ بتن مي توانيد با كارشناسان كلينيك بتن ايران در اين رابطه مشاوره نماييد.


برچسب: مواد افزودني تندگير كننده, ضد يخ بتن, بتن, معايب افزودني تندگير, كلينيك بتن ايران, كلينيك بتن, افزودني هاي بتن،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۴ مرداد ۱۳۹۷ساعت: ۱۰:۵۹:۳۸ توسط:admin admini موضوع:

انواع درزها و درزبندهاي بتن

عملكرد پوشش هاي بتني تا حد زيادي به عملكرد رضايت بخش درزهاي آنها بستگي دارد. طراحي محل درزها كه در واقع همراه با پيش بيني محل ترك خوردگي مي باشد، نه تنها يك دانش كاربردي بلكه هنر ظريفي مي باشد. دال هاي بتني در معرض تغيير مكان هاي دائمي مختلف، از جمله تغيير مكان‌هاي ناشي از خشك شدن، انقباض و خزش مي باشند. چنانچه در دال‌ها درزها به درستي تعبيه و طراحي نشوند نيروهاي كششي ناشي از انقباض بتن باعث ترك خوردگي خواهد شد. مبحث ترك خوردگي در دال‌ها آنچنان مهم است كه بعضي از معماران و مشتريان ترك هاي انقباضي را نشانه گسيختگي دال مي پندارند. بتن نيز مانند ساير مصالح با تغيير حرارت و رطوبت انبساط و انقباض مي يابد. اين تغييرات حجمي مي توانند باعث ايجاد ترك خوردگي شوند. پيش بيني محل ترك و تعبيه درز در آن نقطه، از تمركز تنش و ترك خوردگي جلوگيري خواهد نمود. اين درزها در واقع نيروهاي به وجود آمده ناشي از تغييرات حرارتي و رطوبتي را باز توزيع و محو مي نمايند. عدم وجود و يا كم تعداد بودن درزهاي كنترلي باعث ايجاد ترك هاي نامرئي و البته مخرب مي گردد .اگر قرار باشد اين درزها كاركرد ويژه خود را حفظ نمايند بايد به درستي محل يابي و اجرا شوند. چنانچه اجزاي يك مخلوط بتني به درستي و به نحو يكنواختي با هم مخلوط شوند، حجم آن پس از اختلاط داراي بيشترين مقدار است. پس از اين مرحله و همراه با تبخير آب به علت حرارت محيط و نيز به سطح آمدن آب شركت نكرده در واكنش، به علت پديده مويينگي، كاهش حجم بتن آغاز مي شود. اين كاهش حجم براي رسيدن بتن از حالت اشباع به حالت خشك تقريباً معادل 66/0 به ازاي هر 100 فوت مي باشد. بايد توجه داشت اغلب خود پديده انقباض علت اصلي ترك خوردگي نمي باشد بلكه علت اصلي آن، قيود انقباضي و شرايط مقيد بودن بتن مي باشد. وجود اختلاف ارتفاع در سطح بتن ريزي، جنس سطح بتن ريزي و وجود ديوار و يا ديگر موانع سازه‌اي همگي از عواملي هستند كه در تعريف ميزان مقيد سازي سطح دخالت دارند. به طور كلي هر قيدي كه باعث ايجاد تمركز تنش در حين انقباض بتن شود، محركي براي ايجاد ترك مي باشد مگر آنكه با تعبيه درزهاي مناسب از وقوع ترك خوردگي جلوگيري نمود.

 انواع درزها و درزبندهاي بتن

1-درزهاي انبساطي يا جداسازي

 در واقع اين درزها در يك محل مشخص تعبيه مي شوند تا دال حين انبساط و يا حركت، به سازه هاي مجاورش صدمه نزند. هدف از كاربرد درزهاي انبساطي يا جداسازي آن است كه امكان حركت آزادانه و مستقل قائم و افقي بين دال و سازه هاي مجاور بوجود آيد. اين سازه هاي مجاور مي توانند ديوارها، ستون ها و پي ها و يا محل هاي بارگذاري باشند. حركت و درجه آزادي اين المان هاي سازه اي نسبت به المان هاي مجاور بر روي دال به علت متفاوت بودن شرايط تكيه گاهي متفاوت مي باشد. لذا اگر دال به صورت صلب به ستون ها يا ديوارها متصل شود، ترك خوردگي محتمل خواهد بود. درزهاي جداسازي ممكن است از نوع درزهاي انبساطي باشند. به طور كلي اين نوع درز ها مي توانند مربعي شكل يا دايروي نيز باشند. (مثلاً در اطراف ستون) مزيت شكل دايروي آن است كه در آن گوشه هايي كه محل تمركز تنش است، وجود ندارد. بايد اذعان نمود كه امروزه طراحي هاي خوب و نگهداري مناسب درزهاي ساخت و ساز (اجرايي)، نياز به طراحي درزهاي انبساطي را مگر در اطراف اجزاء ثابت ساختمان از بين برده است. حركت كف در طي زمان به تدريج درزهاي انبساطي را مي بندد و در نتيجه امر، ممكن است درزهاي انقباضي مجاور باز شوند و درزگيرها و قفل و بست آنها دچار آسيب گردد.

 2-درزهاي ساخت و ساز (اجرايي)

 اين نوع درزها كه از انواع درزها و درزبندهاي بتن است و به درزهاي سرد نيز معروفند بر خلاف 2 نوع درز ديگر به منظور تسهيل حركت بتن و اجازة تغيير مكان آن ساخته نمي شوند بلكه معمولاً در پايان شيفت كاري يا روز كاري بالاجبار ساخته مي شوند. البته نوع اين درزها ممكن است بعدها به درزهاي انقباضي يا درزهاي طولي تبديل شود

 3-درزهاي كنترلي (انقباضي)

  اين درز ها محل ترك خوردگي ناشي از تغيير طول ابعاد دال بتني را تنظيم مي نمايد به نحوي كه ترك ها به محل درزها منتقل مي‌شوند. اين درز ها براي كنترل ترك هايي است كه از تنش هاي كششي ـ خمشي به وجود آمده در بتن ناشي مي‌شوند. اين تنش ها خود ممكن است از عوامل مختلفي چون هيدراتاسيون سيمان، شرايط محيطي و بارهاي عبوري استاتيكي و ديناميكي سرچشمه بگيرند. با توجه به آنكه تعداد اين درزها زياد است لذا اجراي آنها عملكرد بتن و كفپوش را به شدت تحت تأثير قرار مي دهد.

 

انواع درزها و درزبندهاي بتن

 

 شكل درز و خواص درزگير 

 1-هدف از كاربرد درزگيرهاي بتن جلوگيري از نفوذ آب و مصالح غير قابل تراكم به داخل درز مي باشد. نفوذ آب باعث تخريب درز مي گردد. مصالح غير قابل تراكم نيز از نزديك شدن لبه درزها در حين انبساط دال جلوگيري كرده و به تخريب درز مي انجامد.

 2- سطح روي درز بعد از اجرا بايد مقداري نسبت به سطح كف سازي عمق داشته باشد تا در معرض سايش بيرون قرار نگيرد. پر كردن درز انبساط بدين شكل است كه لايه زيري درز را از سيليس يا يونوليت يا پلاستوفوم و يا ماسه و شن پرميكنند و لايه رويي با پوشش ماستيك اجرا ميشود.

انواع درزها و درزبند هاي بتن

ماستيك هاي درزبندي يا از جنس قيري ميباشد يا از جنس پلي يورتان.

ماستيك از نوع قيري :

به دو صورت گرم و سرد اجرا ميشود. انعطاف آنها تا دو برابر سطح مقطع ميباشد. روش گرم به يك راكتور جهت حرارت دهي و يك تيم مجرب نياز دارد. هزينه آن گران قيمت ميباشد. ماستيك قيري از نوع سرد به صورت ماله كشي انجام ميشود.

ماستيك پلي يورتان:

 يك ماستيك بر پايه رزين ايزو استات سيانات تك جز بوده و در برابر مواد شيميايي و خورنده و اشعه UV مقاوم و انعطاف آن تا 4 برابر سطح مقطع ميباشد. براي تزريق آن به گان تزريقي نياز است.


برچسب: انواع درزها, درزبند هاي بتن, ماستيك پلي يورتان, درز و خواص درزگير, بتن, كلينيك بتن ايران, كلينيك بتن،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۴ مرداد ۱۳۹۷ساعت: ۱۰:۵۸:۰۹ توسط:admin admini موضوع:

بتن پودري واكنشي

بتن پودري واكنشي (RPC)                                                                                                                                    

بتن پودري واكنشي ( Reactive Powder Concrete ) كه يك بتن توانمند با كارايي بسيار بالاست (و به نام U-HPC هم شناخته ميشود )، مواد كامپوزيتي در حال توسعه اي است كه به صنعت بتن اجازه مي دهد تا با بهينه سازي مصرف مواد و توليدي با مزاياي اقتصادي قادر به ايجاد ساختارهايي قوي، با دوام و حساس نسبت به محيط زيست باشيم. مقايسه خواص فيزيكي، مكانيكي و دوام RPC و HPC(بتن توانمند با كارايي بالا) نشان مي دهد كه RPC داراي مقاومت بيشتر (فشاري و خمشي) و نفوذپذيري پايين تري نسبت به HPC ميباشد.

بتن با كارايي بالا فقط مخلوطي ساده از سيمان، آب و سنگدانه ها نيست. بلكه شامل مواد معدني و مواد شيميايي داراي ويژگي هاي بسيار خاص است كه خواص خاصي را براي بتن مي دهد. توسعه HPC حاصل از تحقق يك علم جديد بتن، يك علم جديد از مواد افزودني و استفاده از تجهيزات پيشرفته علمي براي نظارت بر ريزساختار بتن است.

HPC حداكثر مقاومت فشرده سازي را در شكل موجود ريز ساختارهايش به دست آورده است. با اين وجود، در چنين سطحي از مقاومت ، سنگ دانه درشت باعث ضعف بتن مي شود. به منظور افزايش مقاومت فشاري خيلي بالاي بتن، تنها راه حذف سنگدانه درشت است اين فلسفه در بتن پودري واكنشي استفاده شده است

بتن پودري واكنشي در اوايل دهه 1990 در فرانسه توسعه يافت و نخستين بتن ساختماني واكنش پذير در جهان، پل شير بروك در كانادا، در جولاي 1997 نصب شد. بتن پودري واكنشي يك كامپوزيت سيماني با خواص مكانيكي و فيزيكي پيشرفته و داراي مقاومت و شكل پذيري بالاست. اين شامل يك بتن خاص است كه در آن ميكروساختار با درجه بندي دقيق تمام ذرات در مخلوط براي توليد حداكثر تراكم بهينه شده است. در اين تركيبات به طور گسترده اي از خواص پوزولانيك سيليس بسيار تصفيه شده و بهينه سازي شيمي سيمان پورت لند براي توليد بالاترين هيدرات هاي قدرت استفاده مي كنند.

مفهوم بتن پودي واكنشي ابتدا توسط چيريزي و ريچارد مطرح شد و براي اولين بار RFC  در اوايل دهه 1990 توسط محققان فرانسوي در آزمايشگاه توليد شد. اجراي آن نخستين بار بر روي پل عابر پياده در شيربروك كانادا انجام شد. در سال 1999 از طرف انجمن نوآوري ساختماني نامزد جايزه نووا شد. به دليل عدم نفوذپذيري عالي آن, براي جداسازي و انهدام زباله هاي هسته اي در اروپا با موفقيت مورد استفاده قرار گرفته است.

تركيب بتن پودري واكنش پذير:

بتن پودري واكنشي از پودرهاي بسيار خوب (سيمان، شن و ماسه، پودر كوارتز و سيليس دي اكسيد)، الياف هاي فولادي (اختياري) و فوق روان كننده ها تشكيل شده است. فوق روان كننده ها اگر در دوز مناسب آن استفاده شود، نسبت آب به سيمان را كاهش داده و باعث بهبود كارايي بتن ميشود. ماتريس توپر و همگن يك بتن پودري واكنشي با مقاومت و دوام بالا را به دست ميدهد.  پودر واكنش پذير بتن داراي مقاومت فشاري بين 200 تا 800 مگاپاسكال مي باشد

 

 

تركيب بتن پودري واكنش پذير

.

ريچارد و چيريزي  اصول زير را براي توسعه بتن پودري واكنشي تعريف كردند :

توسعه بتن پودري واكنشي

1- حذف دانه هاي درشت براي افزايش همگن بودن (حداكثر اندازه شن و ماسه ريز 600 ميكرون است)

2-استفاده از خواص پوزولانيك دوده سيليسي

3-بهينه سازي مخلوط با دانه بندي ريز براي افزايش چگالي فشردگي

4-استفاده بهينه از فوق روان كننده براي كاهش نسبت آب به سيمان و بهبود كارايي

5-استفاده از فشار (قبل و در در طول تنظيم مخلوط) براي بهبود تراكم و فشردگي

6-اضافه كردن الياف فولادي كوچك به منظور بهبود انعطاف پذيري

بتن پودري واكنشي يك تكنولوژي در حال ظهور است كه ابعاد جديدي را با اصطلاح "بتن با عملكرد بالا" ارائه مي دهد. اين پتانسيل در ساخت و ساز با توجه به خواص برتر مكانيكي و دوام آن نسبت به بتن معمولي با كارايي بالاتري برخوردار است و حتي مي تواند در بعضي از كاربردها جايگزين فولاد شود.
توسعه بتن پودري واكنشي بر اساس استفاده از برخي از اصول اساسي براي دستيابي به همگني بيشتر، كارايي بسيار خوب، تراكم بالا, ريز ساختار بهبود يافته و انعطاف پذيري بالاست . 
بتن پودري واكنشي داراي يك ميكروارگانيسم فوق تراكم است كه ويژگي هاي ضد آب آن خواص سودمندي را به ارمغان مي آورد ، بنابراين مي تواند انتخاب مناسب براي تاسيسات ذخيره سازي صنعتي و هسته اي باشد.


برچسب: بتن پودري واكنشي, تركيب بتن پودري, كلينيك بتن, كلينيك بتن ايران, بتن, بتن مسلح،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۴ مرداد ۱۳۹۷ساعت: ۱۰:۵۷:۰۹ توسط:admin admini موضوع:

طراحي و اجراي روشهاي مقاوم سازي و تقويت سازه بتني

روش هاي مقاوم سازي و تقويت سازه بتني

همانطور كه قبلا اشاره شد ، هنگامي كه مقاومت سازه ي بتني زير مقدار تعيين شده در طراحي باشد ( دقيق تر اينكه با حذف ضريب هاي اطمينان، رده ي مقاومتي بتن باربر از عدد طراحي شده 15 درصد – يا بيشتر- پايينتر باشد) و اين اعداد از طريق آزمون هاي مخرب يا غير مخرب از بتن سخت به دست آمده و مورد اطمينان باشند. همينطور به دلايلي چون تغيير كاربري يك سازه ي بتني و افزايش بارهاي لرزه اي و ديناميكي يا قرار گرفتن در طرح توسعه بخشي از كارخانه، نيروگاه يا پالايشگاه، يا پايين آمدن مقاومت بتن به دليل اجراي نامناسب بتن ريزي، يخ زدگي، فرسايش و خوردگي و هزينه بر بودن ساخت مجدد باعث مي شود سازه نيازمند تعميراتي پيشرفته تر و دقيق تر از ترميم بتن باشد.

هرچند عدد مقاومت بتن موجود و صعوبت كار ، هزينه و زمان اجرا در تعيين روش مقاوم سازي سازه هاي بتني موثر است ، اما به طور كلي بازگرداندن مقاومت سازه به نحوي كه منظور و خواسته كارفرما را تامين نمايد ، به روشهاي زير صورت مي گيرد:

الف – انجام عمليات مقاوم سازي با استفاده از الياف FRP (fiber reinforced polymer)

ب- انجام عمليات مقاوم سازي به روش ژاكت بتني ( غلاف بتني)

ج- انجام عمليات مقاوم سازي به روش تسمه يا ژاكت فلزي ( غلاف فلزي)

بديهي است هر كدام از اين روش هاي مذكور داراي خواص و ويژگي هايي هستند كه به تناسب موقعيت ، برتري و مزيت نسبي بر ديگر متد ها خواهند داشت و چه بسا در بعضي از پروژه ها، نياز به اجراي تركيبي از 2 يا 3 روش كلي ذكر شده وجود داشته باشد.

هر كدام از اين روشها، مستلزم آگاهي و شناخت از طيف وسيعي از استانداردها و مواد و ابزار و مهارت فني در اجراي تكنيك هاي ويژه عمراني از قبيل كاشت آرماتور و بولت، انكراژ، اجراي اوپنينگ و كرگيري و برش بتن، ساب و اسكرابينگ سطوح بتني ، تقويت شبكه فولادي و آرماتور بندي ، زهكشي و شاتكريت خواهد بود كه در ادامه به اختصار به آنها خواهيم پرداخت .

الف- تقويت بتن با الياف FRP

بهترين و سريعترين روش براي تقويت سازه اي با كاهش مقاومتي در بازه 65 تا 85 درصد طراحي روبروست، استفاده از الياف و لمينت FRP است. الياف پليمر ( يا پلاستيكي) FRP، هنگامي كه با رزين ( ژل) چسباننده اپوكسي تركيب مي شود، به عنوان يك ماده كامپوزيت ( ماده مركب كه از تركيب فيبر يا الياف و ماتريس – ژل- تشكيل شده است) مي تواند با افزايش لختي سازه، انتقال نيرو در راستاي موثر، جلوگيري از واپاشي بتن و عضو ضعيف سازه بتني عمل كند. برخي از اين الياف توانايي تحمل 8 تن كشش در هر سانتيمتر مربع را دارند. اين خواص در كنار اقتصادي بودن اين روش با سرعت يافتن روشهاي ارزانتر توليد، سبكي، انعطاف و سرعت عمل اجرا ، توانايي مكانيكي و شيميايي بالا در برابر خوردگي باعث شده تا بسياري از كارفرمايان و دستگاههاي نظارت پروژه هاي عمراني به عنوان اولين راه حل در فرآيند مقاوم سازي به آن توجه نمايند.

از لحاظ شكل و ساختار FRP به دو گروه G-FRP ( الياف پليمري تقويت شده از نوع شيشه ) و C-FRP ( الياف تقويت شده از نوع كربن) تقسيم شوند. همچنين بر اساس عملكرد نيز 1) يك محوره ( تحمل كشش را در يك جهت دارند) و 2) دو محوره ( در 2 جهت كشش را تحمل مي كنند) هستند. وزن و مشخصات FRP بر حسب گرم بر متر مربع محاسبه شده و در رول هاي 50 متر مربعي ( عرض 50 سانتيمتر در طول 100 متر ) عرضه مي شوند . اين محصول وارداتي است و كشورهاي آلمان ، سويس و انگلستان برندهاي مطرح توليد كننده ي آن هستند. براي مطالعه ي بيشتر به صفحه 7 و 15 كاتالوگ محصولات كلينيك بتن ايران رجوع كنيد.

الياف شيشه يا GFRP رنگ روشني دارند و براي استفاده در محيط هاي سرپوشيده مناسب ترند. ( نسبت به اشعه UV نور خورشيد مقاوم نيستند) . معمولا از 400 تا 800 گرم در متر مربع عرضه مي شوند و بنابراين از مقاومت و انعطاف كمتري در هنگام دورپيچ عضو برخوردارند و البته نسبت به الياف كربن ارزانتر هستند.

الياف CFRP پركاربرد ترند .ضخامت پايينتر – يعني عرضه محصول از 100 تا 300 گرم در هر متر مربع – باعث مي شود چسبندگي بيشتري به عضو سازه بتني داشته و شكل هندسي مقطع بتني را حفظ مي كنند. نسبت به اشعه ي UV مقاومند و مشكي رنگند. بنابراين براي اكثر سازه هاي بتني كه در محيط باز قرار دارند ، مانند پايپ راك ها ، فونداسون ها و عرشه هاي پل و سقف هاي باربر قابل استفاده هستند.

ژل FRP يك چسب اپوكسي است كه خواص آن براي چسبندگي بيشتر ( تحمل كشش بين 11 تا 15 تن) و با تركيب 5/2 هادنر به 5/7 رزين در كلينيك بتن ايران طراحي و توليد شده است. هنگام اجرا لمينت FRP كه به صورت حصيري بافته شده از ژل آغشته مي شود. بنابراين در حين اجرا سطح بتني با مقداري از چسب به و طرف اتصال لمينت FRP با بتن نيز مقداري ديگر آغشته مي گردد. ميزان مصرف چسب يا رزين FRP ، بين 800 تا 1000 گرم در هر متر مربع و بسته به سطح بتن ( فيلم و ضخامتي در حدود 700 ميكرون ايجاد مي كند ) است. روش اجرا و مدت زمان مصرف مطابق توضيحات چسب اپوكسي MTOBOND P1800 است.

 روشهاي مقاوم سازي و تقويت سازه بتني

روش طراحي مقاومتي با الياف FRP  

الف –فرضيات طراحي

1– فرض بر اين است كه مقاومت هاي بدست آمده از سازه بتني در محدوده 85 تا 65 درصد رده مقاومتي طراحي شده باشند .

2- الزامات و رواداري هاي استاندارد ACI2800 و آيين نامه بهسازي لرزه اي سازه ها، نشريه 345، در نظر گرفته شده است.

3- تعيين تعداد لايه FRP  بر اساس عدد مقاومت فشاري موجود و نزديكي و دوري آن به ابتدا و انتهاي بيشينه و كمينه ي مقاومت استاندارد ( فرض شماره 1 ) صورت پذيرد.

4- شاخص ضريب كاهش عملكرد ،بر طبق شرايط محيطي تعريف شده ( مبحث نهم مقررات ملي ساختمان) در نظر گرفته شود.

ب- انتخاب مصالح و متد اجراي FRP

بنا بر نوع كاربري سازه ، توان مكانيكي الياف FRP و نيز محيط و جغرافياي طبيعي ، تاثير عوامل محيطي اسيدي و قليايي و اشعه UV و درصد رطوبت زياد و دماي كاري در انتخاب نوع و وزن در متر مربع FRP موثر است.

در انتخاب روش پيشنهادي فرضيات زير موثرند:

1-      مقطع بتن تغييري نمي كند.

2-      لغزش نسبي بين الياف FRP و سطح بتني – بر اساس تمهيدات اجرايي- وجود نخواهد داشت.

3-      تغيير شكل پلاستيك رزين محاسبه نمي شود.

4-      به دليل نوع سازه از مقاومت كششي بتن صرفنظر مي شود.

5-      رابطه تنش و كرنش الياف خطي فرض مي شود.

 

ج- روش اجراي مقاوم سازي و تقويت سازه بتني (سيستم چسباندن تر):

لازم است قبل از آن سطح زير كار از چند منظر آماده گردد، ابتدا سطح بتن اسكراب مي شود و يا به وسيله واير براش شيرآبه هاي اضافي بتن ، عناصر سست برداشته شده و در نقاط شن نما با ملات هاي ترميمي الياف دار كه در ضخامت هاي پايين دچار شكستگي نشده و چسبندگي مناسبي به بتن دارند تعمير مي گردد.با توجه به سهم بزرگ اتصال الياف به بتن در سيستم مقاوم سازي تقويت سازه بتني مذكور مي بايست تراز زير كار داراي تلورانسي كمتر از 1 ميليمتر مطابق استاندارد ASTM D4541  باشد. در صورت ضرورت شستشو به جهت زدودن داست و غبار موجود از روي سطح لازم است مطابق دستورالعمل ACI 503-4 پس از شستشو جسم بتن كاملا خشك شده و آزمايش تست رطوبت اعمال شده تا خظر جدايش رزين و به تبع الياف FRP در اثر دراگ بخار آب و نتيجتا تاول زدن و ديلمينيت شدن رزين كاهش يابد.
در اين روش لمينت FRP به رزين اپوكسي آغشته شده و  پس از آغشته سازي سطح توسط رزين اپوكسي چسبانده مي شوند.استاندارد هاي اجرا مطابق با ICR 03730  و ACI 546R خواهد بود.
تبصره:از آنجايي كه گسترش ترك هايي با عرض 3/0 ميليمتر مي تواند بر عملكرد سيستم پوشش خارجي FRP  اثر بگذارد به نحوي كه منجر به جدايش لايه اي يا گسيختگي الياف گردد. لازم است مطابق با الزامات ACI 224IRاين ترك ها با تزريق رزين اپوكسي پر گردند. 
پس از اجرا نيز ناحيه تقويت شده به جهت عمل آوري رزين مي بايست به مدت 72 ساعت بوسيله پوشش محافظتي چادر كشي گردد.

 

تقويت سازه بتني

 

د- ضريب ور آمدگي (طول گيرايي و عدم ديلمينيت شدن FRP) :

در حالت دور پيج و اجراي فلسي –قائم- الياف FRP و براي سطوح ساده بايد به اندازه طول موثر مقطع پس از نقطه اي در طول سازه كه ميزان لنگر معادل لنگر ترك خوردگي در آن نقطه تحت بار نهايي باشد يعني بر اساس وضعيت سازه مورد بحث تا يك سوم فاصله از تكيه گاه يا هر گوشه ادامه يابد. 

ب- مقاوم سازي و تقويت سازه بتني با ژاكت بتني
به اين روش افزايش مقطع بتن يا extend نيز مي گويند. هنگامي كه مقاومت موثر بتن كاهش مي يابد به اين معني است كه مقطع بتن مسلح عضو سازه اي تاب مقاومت در برابر مجموعه نيروهاي استاتيكي و ديناميكي را ندارد . بنابراين مي توان با افزايش مقطع توان از دست رفته را جبران كرد. افزايش مقطع به معني كاشت آرماتور دوخت ، ريشه يا شبكه هاي فولادي به منظور افزايش كشش و قالب بندي و اجراي بتن مجدد است. اين روش به لحاظ اقتصادي مقرون به صرفه است اما معايبي چون افزايش حجم فضاي اشغال شده توسط اسكلت سازه و نيازمند بودن به دانستن و اجراي بسياري از استاندارد ها و الزامات مهندسي است. به صورت ساده تقويت شبكه ي فولادي عضو يا سازه با استفاده از كلاف ميلگرد و اجراي بتن ريزي پس از قالب بندي بوسيله پمپ يا شاتكريت را تقويت سازه با ژاكت يا غلاف بتني گويند.

 

كاشت ميلگرد

كاشت ميلگرد در بتن سخت به چند منظور صورت مي گيرد:

 • ميلگرد ريشه ستون و ديوار برشي بر روي فونداسيون (ضعف طراحي يا عدم اجراي ميلگرد هاي انتظار )
 • ميلگرد دوخت براي اتصال بتن قديم و جديد در كفسازي ها و سقف هاي باربر يا اتصال شبكه فولادي به عضو
 • ميلگرد كششي شناژ در فونداسيون
 • ميلگرد براي جوش و اتصال براكت يا قطعه فلزي به جسم بتن

در تمامي موارد بالا الزاماتي چون طول مهاري براي اورلب دو ميلگرد ، عمق كاشت و قطر سوراخكاري كه در فصل 2 نشريه بهسازي لرزه اي ساختمان – نشريه 345- به آن اشاره شده است الزاميست. حفره ها پيش از كاشت آرماتور بايد از گرد و غبار با كمپرسور باد ، بلوور يا كهنه خشك پاك شوند.

انكراژ شيميايي يا چسب تزريقي كاشت آرماتور و خمير كاشت آرماتور بر اساس قطر و نوع كاشت ( عمودي يا افقي) اثر تعيين كننده اي بر دوام كاشت ميلگرد دارد.  MTO FIX 10 خمير 3 جزئي كاشت ميلگرد بر پايه اپوكسي و داراي تركيباتي مشابه گروت اپوكسي است. تقريبا براي ميلگرد هايي با سايز متوسط (12 تا22) 250 گرم در هر حفره كافيست. البته بايد توجه داشت از خمير كاشت بيشتر در كاشت ميلگرد هاي عمودي ( ريشه ستون و ديوار برشي و در هنگام افزايش ارتفاع ديوارها و مخازن يا آرماتور دوخت در كفسازي ها ) به دليل ثقلي بودن و حركت چسب به انتهاي حفره استفاده كرد. MTO FIX ME چسب تزريق 2 جزئي آماده در كارتريج هاي 345 ميلي ليتري است كه در بالاي خود نازل و ميكسري پلاستيكي جهت تركيب كپسولهاي رزين و هادنر اپوكسي دارد . براي تركيب و تزريق چسب كاشت در داخل حفره «گان تزريق» ( injection gun ) لازم است تا با فشار مخلوط چسب را به درون حفره هدايت كند. اين چسب براي كاشت افقي مفيد است. و براي ميلگرد هاي سايز متوسط در هر حفره 85 ميلي ليتر كافي خواهد بود

 

تفاوت كاشت ميلگرد با كاشت بولت

معمولا در تمامي موارد استفاده كاشت آرماتور كه در بالا ذكر شد ، محل دقيق قرار گيري ميلگرد ( اينكه به نحوي كاشته شود كه در راستاي ميلگرد هاي اصلي سازه باشد يا كاور و پوشش مناسب بتن و قالب بندي متناسب آن آسيب نبيند مورد بحث نيست) اهميت چنداني ندارد ، يعني اگر در هنگام سوراخكاري بوسيله مته برقي ، برخوردي با شبكه آرماتور موجود در بتن صورت گيرد ، مي توان محل كاشت را تغيير داد و از كنار ميلگرد ها عبور كرد تا عمق مناسب كاشت حاصل شود.

براي كاشت بولت كه معمولا براي صفحه ي ستون فلزي ، شاسي تجهيزات و تاسيسات مكانيكي و برقي است ، امكان تغيير محل سوراخ وجود ندارد و يا با دشواري قابل انجام است( شابلون گذاري بر اساس سوراخكاري سورت گرفته و پانچ صفحات و ورق ها و فلنج ها مطابق سوراخ هاي شابلون ). لذا در اين گونه موارد چاره اي جز برش ميلگرد توسط مته هاي دستگاه كر گيري وجود ندارد.

استفاده از انكر شيميايي و انتخاب چسب و خمير كاشت مناسب، مشابه عمليات كاشت ميلگرد خواهد بود.

كرگيري و انجام اوپنينگ يا بازشو بر روي بتن

كرگيري يا مغزه گيري از بتن سخت ، به منظور اخذ نمونه بتن براي آزمايشگاه ( كاربرد در آزمايش تعيين مقاومت فشاري و كششي و سه محوره ، آزمايش نفوذ پذيري آب و تعيين عمق كربوناتاسيون و پتروگرافي) يا كاشت بولت ، يا اجراي باز شو برش بتن در ابعاد خاص براي كانال يا محل قرار يري آسانسور ، اجراي كسينگ عبوري لوله و تاسيسات در ديوار ها و ديواره هاي مخازن و همچنين لوله پمپ بتن براي دسترسي به محل قالب بندي در مقاوم سازي ستون ها كاربرد دارد.

دستگاه كرگير داراي يك شاسي است كه به كمك بولت در محل انجام عمليات كرگيري فيكس شده و قسمت متحرك آن با جلو رفتن سر مته ي توخالي الماسه اي را در سايزهاي گوناگون در بتن پيش مي راند. طول مته هاي استاندارد 45 سانتيمتر است اما اگر نياز باشد عمق بيشتري در ضخامت بتن پيش رفت ، رابط هايي براي انجام اين عمليات وجود دارد.

 

 كرگيري و انجام اوپنينگ يا بازشو بر روي بتن

 

بايد توجه داشت اعضايي مانند تير بتني داراي ميلگرد هاي كششي هستند كه بريده شدن آن به عملكرد سازه لطمه مي زند ، بنابر اين بهتر است حتي الامكان در اعضاي داراي كابل يا ميلگرد كششي، عمليات كر گيري صورت نپذيرد.

ج- مقاوم سازي با ژاكت فلزي

هنگامي كه روش ژاكت بتني به دليل نبود فضاي مناسب براي تقويت اعضا غير ممكن باشد ، يا زمان مناسب براي خشك شدن و كيورينگ و بارگذاري بتن در برنامه تعميراتي ديده نشده باشد، و يا اعضاي كششي مانند تير و پوتر بتني نياز به تقويت داشته باشد ، مي توان از غلاف ، تسمه يا ژاكت فلزي استفاده كرد.

وجود ترك هاي خمشي يا برشي خالص و خمشي - برشي، تعيين انرژي شكست سازه توسط محاسب، مقاومت پايين بتن در سازه و كاهش موثر لختي سازه از ديگر عوامل استفاده از مقاوم سازي به روش ژاكت بتني است.

در واقع افزايش مقطع فولاد در بتن مسلح و تكيه بر خواص مكانيكي فلز، مي تواند ارتقا سازه را در ضخامت محدود، تا حد قابل قبولي بالا ببرد.

فيكس شدن و پايداري فلز در اتصال با بتن بوسيله كاشت بولت صورت گرفته و باد خور ها و فضاهاي خالي ميان فلز و بتن پس از جك گذاري و جوشكاري ، توسط گروت اپوكسي MTOFLOW 650 پر مي شود.

جزئيات اجرايي بر اساس هر پروژه متنوع و متفاوت است لذا پيش از انجام عمليات اجرايي بهتر است با كارشناسان فن مشورت گردد.

 

كرگيري و انجام اوپنينگ يا بازشو بر روي بتن


برچسب: طراحي و اجراي روشهاي مقاوم سازي, تقويت سازه بتني, تفاوت كاشت ميلگرد, ضريب ور آمدگي, مقاوم سازي و تقويت سازه بتني, FRP, كلينيك بتن ايران, كلينيك بتن،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۴ مرداد ۱۳۹۷ساعت: ۱۰:۵۵:۱۸ توسط:admin admini موضوع:

شرح كار و پروسيجر روكش پلي يورتان جامد براي رمپهاي بارگيري

Scope of work
الف) هدف از مقاومت در برابر فشارهاي مكانيكي: 
به منظور مقاومت در برابر فشارهاي مكانيكي ناشي از تردد ماشين آلات سنگين (ضربه و سايش)، ممانعت از ايجاد هر گونه گرد و خاك صنعتي و غير صنعتي، مقاومت در برابر نفوذ آب ، عدم لغزندگي سطح روكش در صورت ريزش روغن از دستگاه هاي ليفتراك، قابليت شستشوي آسان سطوح كف با آب و مواد شوينده، عدم جرم پذيري كه باعث جلوگيري از كپك و باكتري ميشود، ترميم آسان، تنوع رنگ، صد در صد عايق رطوبت، يكدست و يكنواختي سطوح كف جهت جلوگيري از استهلاك ماشين آلات بارگيري و از همه مهمتر محافظت از تخريب سطوح بتني به منظور عدم نفوذ عوامل خورنده به سطح ميلگردهاي داخل بتن و محافظت از خوردگي آنها و در نتيجه عدم تخريب بتن و بهره وري مفيد و طولاني مدت از بتن كف رمپ هاي بارگيري واحدهاي پلي اتيلن سبك و سنگين ، مقصود تعمير كف و اعمال روكش مناسبي بر روي آنها  مطابق با استاندارد هاي روز صنعت مي باشد .  

روكش پلي يورتان جامد

ب) حجم و موقعيت كار پروسيجر روكش پلي يورتان جامد:

تعداد 4 عدد رمپ بارگيري، 2 عدد  مربوط به بسته بندي پلي اتيلن سنگين واقع در ضلع شرقي و 2 عدد نيز  مربوط به پلي اتيلن سبك واقع در ضلع غربي انبار محصول پتروشيمي آرياساسول كه سكو مانند بوده و هر كدام از سطح زمين حدودا"  1 متر ارتفاع دارند، رمپ ها  داراي دو نوع  سطح يا كف هستند يكي سطح افقي كه به موازات سطح زمين و به ارتفاع  1 متر كه داراي مساحت كف( 95 درصد سطح كلي ) را داراست و ديگري شيبدار در حدود 5 درصد مساحت كه ورودي هاي سكو جهت تردد ليفتراك محسوب ميشود.

مساحت كف افقي و شيبدار كليه رمپها  جمعا" به مساحت كلي 1540 به ازاي 4 رمپ بارگيري ميباشد.   

 

حجم و موقعيت كار پروسيجر روكش پلي يورتان جامد

پ) موضوع قرارداد پروسيجر روكش پلي يورتان جامد براي رمپهاي بارگيري :

برداشتن پوشش تخريب شده موجود، ترميم نقاط آسيب ديده ، آماده سازي سطح و روكش يك مرحله اي از نوع پلي يورتان سالونت فري صد در صد جامد بر روي كف بتني رمپ هاي بارگيري انبار محصول به همراه و تهيه، خريد، اعمال و حمل تا محل كار تمامي متريالهاي لازم و تامين ابزار آلات و دستگاههاي مورد نياز

ت) شرح كار و پروسيجر روكش پلي يورتان جامد براي رمپهاي بارگيري :

 تشريح جزييات كار و دستورالعمل اجرايي موضوع قرارداد پروسيجر روكش پلي يورتان جامد براي رمپهاي بارگيري را در ادامه به شرح ذيل آورده مي شود:

* توجه:

قبل از تشريح اجراي روكش، بايد توجه داشته باشيم كه كف اين رمپها كه افقي به ارتفاع 1 متر از سطح زمين و در موازات آن قرار گرفته، به ضخامت تقريبي 15- 20 سانتيمتر بتن ريزي شده است، كه قالبهاي دور بتن اجرا شده و پايه هاي نگهدارنده اين سازه سكويي مانند، استراكچر هاي فلزي مي باشد و همچنين تارهاي موجود در بين كف رمپ ها نيز استراكچر فلزي مي باشد كه داخل اين قاب بتن ريزي شده است. روي تمام سطوح  بتني كف اين رمپ ها، قبلا با كفپوش اپوكسي سليس پاش شده به ضخامت 3 ميليمتر پوشش داده شده است كه كفپوش اپوكسي اجرا شده در بعضي نقاط چسبندگي خوبي با بتن كف نداشته و از هم جداشده و يا شكسته و يا حفره تو خالي بين آنها بوجود آمده است ، همچنين استراكچرهاي موجود در بتن كف نيز به علت چسبندگي بسيار ضعيفي كه با بتن دارند موجب ترك هايي در سطح كف شده اند و بطور كلي در بعضي نقاط علاوه بر از بين رفتن كفپوش، بستر اصلي بتني كف رمپها نيز تخريب شده و ايجاد گودي و يا ترك نموده است. كه قبل از اجراي كفپوش جديد چنين محل هايي را با ابزار مناسب بايستي شكافت و دوباره با گروت اپوكسي بازسازي نمود

 

 حجم و موقعيت كار پروسيجر روكش پلي يورتان جامد

دستورالعمل اجرايي آماده سازي سطح

1-ابتدا قسمت هاي سست و لق بتن و يا محل هايي كه آسيب ديده اند را با  قلم چكش، دريل و ابزار پنوماتيكي لازم تخريب ميكنيم تا به بستر سفت و محكم برسيم زيرا در صورتي كه زير كار كفپوش كاملا" محكم و مقاوم نباشد دوباره ترك خورده و تخريب خواهد شد. .

2-نقطه اتصال بتن به فلز را حدودا" به عرض 3 و عمق 5 سانتيمتر شكافته و تخليه مي كنيم . اين امر صرفا جهت اينكه بعد از اعمال رنگ پلي اورتان، بتن با فلز اتصال نداشته و از ترك خوردگي در هنگام تردد ليفتراك جلوگيري شود ، ميباشد. (گروت بسيار شل يا پلي اورتان  منعطف مابين فلز و بتن تزريق ميگردد)

3-شكافتن تركهاي بزرگ (تركهاي عميق بيشتر از 2 ميليمتر) به صورت شكل وي لاتين (V ) و تخليه آنها ، (اين تركها بعد از اعمال پرايمر اپوكسي با گروت شل اپوكسي پر ميشوند)

4-برداشتن كامل پوشش گچي شده و تخريب شده قبلي  از روي سطح بتن با دستگاههاي ساب الماسه و فرز و همچنين مضرس كردن و ايجاد زبري مناسب روي سطح بتن با دستگاه اسكراچ و ساب الماسه ( جهت ايجاد چسبندگي بهتر پوشش به بتن )

5-وكيوم كل سطح با دستگاه جارو برقي و تميزي و پاكي سطح از هر نوع آلاينده مزاحم و مضر براي رنگ

6-اعمال يك لايه پرايمر مخصوص بتن بر پايه اپوكسي دو جزيي سالونت فري با ويسكوزيته بسيار كم و بصورت خالص و كاملا" بدون پودر ( powder-free ) و بر روي سطوح فلزي هم چسبندگي داشته باشد . بايستي با آن همه سطوح و خلل و فرجها اشباع گردد. ( ميزان متوسط مصرف پرايمر به ازاي هر مترمربع در حدود 200 تا 250 گرم بايد باشد )

7-گروت ريزي جهت ترميم محل هاي  تخليه شده (گروت بايستي از رزين خالص اپوكسي به همراه اروزيل و ميكروسيليس ساخته شود زيرا به دليل سختي بالاي گروت اپوكسي پس از خشك شدن، سيليس موجود در آن هم به سختي بيشتر كمك كرده و هم باعث زبري براي لايه بعد ميشود)

8-جنس رزين اپوكسي بايد از نوع رزين خالص باشد تا سختي بالايي بر روي بتن ايجاد كرده و از نفوذپذيري بالايي برخوردار باشد .

9-بعد از خشك شدن گروت اپوكسي تست سختي و چسبندگي حتما بايد انجام گردد.(اين تست با دستگاه پول آف قابل اجرا است)

10-زبر كردن سطوح فلزي با ابزار مناسب جهت چسبندگي بيشتر رنگ انجام گردد.

11-كناره هاي رمپ بايد با گروت دانه بندي ريز ،  شيب  مناسبي به سمت خارج داده شود ( جهت خروج آب زمان بارندگي از سطح رمپ )

12-اعمال لايه تقويت شده مياني از نوع  ماستيك اپوكسي بدون حلال مسلح به الياف پليمري فايبر گلاس  FRP   ( fiber glass wrap-plain )  يا الياف پليمري شيشه اي(chapped strand mat )  از نوع حصيري با تراكم 6.4 اينچ و 600 گرم در مترمربع

13-اعمال ساب نرم روي لايه مياني جهت زبري مناسب براي چسبندگي لايه روكش

14نكته مهم اينكه سطوح شيب دار همان ورودي يا راه رو ليفتراك بر روي رمپها به دليل سر نخوردن و تردد راحت ليفتراك همراه بار ، بايد در زمان پاشش رنگ پلي اورتان سيليس پاشي شود و اين عمليات جهت زبر كردن سطوح شيب دار با سيليس دانه بندي درشت انجام مي گردد. البته در صورتيكه پيمانكار پيشنهاد راه حل بهتري داشته باشد پس از  بررسي پذيرش ميشود.

15-اعمال رنگ پلي اورتان 100% جامد به ضخامت 3 ميليمتر  با ايرلس مناسب در يك مرحله  بر روي كل سطح . در هنگام پاشش بايد دقت شود تمامي درزهاي سطح و نقطه اتصال مابين بتن و فلز پر شده و خلا در زير درزها باقي نمانده باشد.

16-اعمال رنگ پلي اورتان آنتي يووي به ضخامت 200 ميكرون بر روي كل سطح پلي اورتان 100 % جامد . اين امر به دليل اينكه رنگ پلي اورتان 100% جامد در مقابل نور مستقيم خورشيد تغيير رنگ ميدهد اجراء شده تا از تابش مستقيم نور خورشيد به سطح پلي اورتان جلوگيري شود

17-تامين آب و برق و تسهيلات ديگر به عهده و هزينه پيمانكار ميباشد.

18-خريد، تهيه، اعمال و حمل كليه متريال هاي پروژه در محل اجراي كار به عهده پيمانكار بوده و در قيمت پيشنهادي لحاظ شده است.

19-هزينه تجهيز و برچيدن كارگاه در قيمت پيشنهادي منظور لحاظ شده و هزينه جداگانه اي از اين بابت پرداخت نخواهد شد.

20-تهيه كليه مصالح مصرفي و لوازم ابزار و ماشين آلات مورد نياز جهت اجراي كار به عهده و هزينه پيمانكار بوده و در نرخهاي واحد منظور شده است.

21-رال رنگ نهائي پيش از شروع كار به پيمانكار اعلام خواهد گرديد.

22-رعايت نكات ايمني (HSE) اعم از تجهيزات مورد نياز فردي ، كارگاهي و مسائل رفاهي و بهداشتي اعم از اسكان، غذا، حمل و نقل و حقوق پرسنل و با توجه به الزامات مندرج در قرارداد به عهده و هزينه پيمانكار ميباشد.

23-بازديد از محل كار توسط پيمانكار پيش از ارائه پيشنهاد قيمت الزامي بوده و هيچ گونه هزينه اضافي بابت ديده نشدن بخشي از كار به پيمانكار تعلق نخواهد گرفت.

 

شرح كار و پروسيجر روكش پلي يورتان جامد براي رمپهاي بارگيري

 

جدول قيمت متريال هاي مورد نياز براي روكش و زير سازي و اجراي كفپوش پلي يورتان :

قيمت پيشنهادي پيمانكار جهت خريد، تهيه، حمل تا محل كار و اجراي متريالهاي لازم جهت زيرسازي و روكش و اجراي كفپوش پلي يورتان صد در صد جامد به همراه زير سازي روي كف 4 رمپ بارگيري انبار محصول

شرح كار حجم كار
( متر مربع)
قيمت واحد (ريال) قيمت كل (ريال)
1-آماده سازي و ترميم سطح بتن رمپها:
1-1-برداشتن كامل پوشش تخريب شده قبلي از سطح بتن رمپها با ابزار پنوماتيكي ومضرس نمودن و ايجاد زبري و خراش در كل سطح با دستگاه هاي ساب الماسه ، اسكراچ  و فرز جهت چسبندگي پوشش جديد . 
1-2- تخليه تمامي قسمت هاي آسيب ديده، سست و لق از كف بتني تا بستر سفت و محكم باشد. 
1-3- شكافتن ترك هاي عميق بيش از 2 ميليمتر بشكل V و تخليه آنها. 
1-4-شكافتن و تخليه بتن به عرض 3 و عمق 5 سانتيمتر از دو طرف تيرهاي فلزي افقي موجود در داخل بتن و همچنين از يك طرف صفحات و قاب فلزي پيرامون كف رمپها، بطوريكه اتصال بين بتن و استراكچر فلزي جدا شود.
1-5- وكيوم و تميزي سطح از هرگونه آلاينده مضر رنگ آميزي طبق استاندارد DIN28052-2
1-6-اعمال پرايمر دو جزيي مخصوص بتن از جنس اپوكسي سالونت فري روي تمام سطوح بتني و خلل و فرجها و اشباع كل سطح
1-7- ترميم محلهاي آسيب ديده و تركهاي شكافته شده با  گروت ساخته شده از رزين اپوكسي خالص ، اروزيل و ميكرو سيليس و پر كردن خطوط حد فاصل بين فلز و بتن با پلي يورتان منعطف يا با گروت شل پوشش جديد به طوري كه با بستر اصلي پيوسته و هم سطح گردند. قابل ذكر است كه گروت ساخته شده بايستي با الياف پليمري  فايبر گلاس از نوع حصيري 600 گرمي با تراكم 6.4 اينچي(E-GLOSS ) مسلح شده باشد.
 
 
1540
   
2-اعمال پوشش مياني:
            2-1) اعمال لايه تقويت شده مياني از  رنگ اپوكسي ماستيك سالونت فري مسلح به توري از جنس الياف پليمري فايبر گلاس يا الياف پليمري شيشه اي از نوع حصيري (E-GLOSS ) 600 گرمي با تراكمin 6.4
1540    
            3-  اعمال پوشش نهايي:
            ( 1-3)    ساب زدن نرم و سطحي روي كل سطوح كف رمپها جهت داشتن زبري مناسب براي چسبندگي بهتر پوشش نهايي
            ( 2-3) اعمال يك مرحله اي پوشش نهايي بنام پلي يورتان صد در صد جامد با دستگاه پاشش ايرلس مخصوص در  تمام سطوح
            3-3)) زبر و مناسب نمودن سطوح شيب دار واقع در ورودي هاي رمپها بصورتي كه تردد ليفتراك همراه بار از آنها به سطح افقي                 رمپها كاملا" راحت و بدور از ليز بودن  يا سر خوردن باشد
            4-3) اعمال يك لايه رنگ پلي يورتان آنتي يووي  به ضخامت 200mic
1540
 
   
مجموع قيمت تمامي آيتم هاي رمپهاي بارگيري انبار محصول

ساير ملاحظات

به منظور ارايه قيمت منطقي از سوي پيمانكار، بايستي پيمانكار قبل اعلام قيمت پيشنهادي به كارفرما حتما از محل كار بازديد حضوري به عمل آورد.


برچسب: مقاومت در برابر فشار, روكش پلي يورتان جامد, رمپهاي بارگيري, بتن, كلينيك بتن ايران, كلينيك بتن, افزودني بتن, روان كننده بتن, بتن مسلح, بتن اليافي،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۴ مرداد ۱۳۹۷ساعت: ۱۰:۴۹:۴۸ توسط:admin admini موضوع:

روش مصرف و محاسبه ميزان صحيح مواد تعميراتي در ترميم سازه بتني

الف – ملات ترميم كننده بتن پايه سيماني و طريقه  مصرف
ملات هاي سيماني آماده ي پودري، كه با الياف و تركيبات پليمري انعطاف پذير بر پايه ي لاتكس مسلح و اصلاح شده است. به صورت نيمه خشك با آب تركيب شده و به شكل خمير ورز داده مي شود . سپس در محل آماده شده با فشار اعمال مي گردد. به دليل تفاوت در دانه بندي سنگدانه ها به دو دسته ي ترميم كننده ي بتن براي ضخامت هاي بالاتر از 5 ميليمتر ( داراي سنگدانه هايي با قطر متوسط 3 تا 5 ميليمتر ) ، مثلا MTOSIVE 1020 و ترميم كننده ي كازماتيك يا آرايشي با سنگدانه هايي با قطر (تا 2 ميليمتر) مانند MTO SIVE 1010 و براي خلل و فرج كوچك تا 1 سانتيمتر بر روي بتن كارايي دارند ، تقسيم مي شوند. 

روش محاسبه ي مقدار مورد نياز از اين مواد عبارت است از :

مقدار مورد نياز محصول به كيلوگرم = (وزن مخصوص ترميم كننده)2000×عمق تخريب به متر×مساحت سطح تخريب(مترمربع)
بنابراين مي توان نتيجه گرفت براي هر متر مربع ترميم به ضخامت متوسط 1 سانتيمتر 20 كيلو ترميم كننده نياز خواهد بود. 

ب- ملات ترميم كننده پايه اپوكسي و طريقه مصرف

اين مواد از 3 جزء  رزين بيسفنول ، هاردنر پلي آمين ( يا آميد ) و پودر سيليس تشكيل شده است و بي شباهت به گروت اپوكسي MTO FLOW 650 نيست. ( فرق آنها در درصد خلوص سيليس و مقدار آهن موجود در پودر است ). نسبت تركيب مواد،  بايد در هنگام اختلاط رعايت شده و سطح آماده براي تعمير خشك باشد ( تركيبات پليمري بر پايه ي اپوكسي نسبت به رطوبت حساس بوده و به اين دليل آنكه اجازه تبخير آب اشباع از درون بتن را نمي دهند ، پديده ي تاول زدن و جدايش در اثر نيروي تبخير آب به وجود مي آيد.) فرصت اجراي اين مواد ( ژل تايم) آن حدود 20 دقيقه است و پس از آن غير قابل استفاده مي شود. بنابراين بايد دقت كرد كه پيش از اختلاط همه چيز براي اعمال ترميم كننده اپوكسي آماده باشد. عموما نواحي اتصال تير و ستون ، تعميرات در ناحيه يك سوم اتصالات تكيه گاهي و حفرات و ناحيه هايي كه بتن كنده شده و آرماتور در آنها نمايان است، و يا كف سازي رمپ ها و نواحيي كه بتن كنار درزهاي انبساطي شكسته شده و يا ضخامت كم ترميم به دليل ترافيك و نيروي بيش از حد امكان ترك خوردن مجدد داشته باشد، موارديست كه امكان استفاده از اين مواد وجود دارد. محصول MTO FLOW 650R كلينيك بتن ايران در بسته هاي 20 كيلويي ، شامل 1 كيلوگرم هاردنر ، 3 كيلوگرم رزين اپوكسي و 16 كيلوگرم پودر به همين منظور طراحي و توليد شده است.

ميزان استفاده بر اساس فرمول ترميم كننده بتن پايه سيماني و وزن مخصوص 2000 كيلوگرم در هر متر مكعب است و براي هر متر مربع به ضخامت 1 سانتيمتر يك پك محصول ( 20 كيلوگرم) مصرف مي شود.
ج-چسب اپوكسي و طريقه مصرف

چسب 2 جزئي اپوكسي شامل رزين اپوكسي و هاردنر پلي آمين ( آميد) به دليل خواص بي نظير مقاومت كششي ( بين 14 تا 17 تن تحمل كشش) در انجام امور تعميراتي بتن ، به عنوان چسب لايه اتصال يا پيوند بتن قديم به ملات تعميري ( يا بتن ) جديد كاربرد دارد . تركيب چسب بتن اپوكسي و ترميم كننده اپوكسي پايه سيماني ، معمول ترين روش ترميم بتن براي بسياري از خرابي هاي سازه هاي بتني است. به دليل مدت زمان محدود سخت شدن، بايد پيش از تركيب كردن اجزاء چسب اپوكسي از آماده بودن نرميم كننده بتن اطمينان حاصل كرد. چسب اپوكسي MTOBOND P1800 در بسته هاي 3 كيلويي توسط كلينيك بتن ايران طرحي و توليد شده است

ميزان استفاده چسب اپوكسي بر حسب مساحت ترميم برابر است با 1 كيلوگرم به ازاي هر متر مربع ترميم

د- چسب لاتكس يك افزودني به ملات

يك چسب تك جزء بر پايه رزين هاي M.M.A و حلال در آب ، كه از انعطاف خوب و چسبندگي مناسبي بهره مي برد. به عنوان افزودني به ملات و بتن خواص آب بندي داده و تا حدي سبب افزايش مقاومت كششي بتن مي گردد. از طرفي در ترميم هاي كوچك و سبك بتن ، مي توان به عنوان چسب لايه پيوندي از آن استفاده كرد. به عنوان افزودني 10 تا 25 درصد وزن سيمان مصرفي، مقدار استفاده MTOBOND 2200 بوده و اگر به عنوان لايه پيوندي مصرف شود، حداكثر يك كيلوگرم در هر متر مربع ترميم استفاده مي شود. محيط مرطوب يا خيس در هنگام ترميم اثري بر كاركرد اين ماده نخواهد داشت.

 


برچسب: روش مصرف و محاسبه, ترميم سازه بتني, چسب اپوكسي, چسب لاتكس, بتن, ملات ترميم كننده بتن, كلينيك بتن ايران, كلينيك بتن, افزودني بتن, بتن مسلح،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۴ مرداد ۱۳۹۷ساعت: ۱۰:۴۸:۳۷ توسط:admin admini موضوع:

جدول اصول، قواعد، ابزار و رواداري ها در انجام عمليات ترميم سازه بتني

جدول اصول ، قواعد، ابزار و رواداري ها در انجام عمليات ترميم سازه بتني

 

چك ليست استاندارد اجرايي – تنظيف و ترميم بتن در دامنه 85 درصد مقاومت فشاري طراحي
تجهيزات مورد نياز
 • تجهيزات سند بلاستينگ
 • واير براش مكانيكي و دستي
 • جك همر مكانيكي
 • قلم برش بتن دستي
 • كمپروسور باد و بلوور
 • دستگاه فرز برقي ، برش و سايش بتن
 • مته و دريل
 • دستگاه و پمپ تزريق مواد 2 جزئي - اپوكسي
 • ماله تخت و برس
 • تجهيزات شات كريت
 • پوشش هاي محافظ، عينك، دستكش و كلاه
مواد مورد نياز
 • چسب بتن پايه لاتكس
 • گروت پايه سيماني
 • ترميم كننده پايه سيماني الياف دار
 • چسب بتن 2 جزئي اپوكسي
 • رزين 2 جزئي اپوكسي
 • ترميم كننده 3 جزئي اپوكسي
 
روش انجام عمليات 1-      در نقاطي كه خوردگي بتن وجود دارد ، سطح شن نما و يا متورق گرديده شكل هندسي با زواياي مشخص محاط مي شود.
2-      مانند لكه گيري آسفالت لبه ها به صورت قائم با كمي زاويه به داخل تا بتن بكر تراشيده مي شود. سطحهاي زياد و داراي شيرابه با سند بلاست يا واير براش تنظيف مي گردد.
3-      در صورتي كه شبكه آرماتور تا بيش از نيمي از قطر آرماتور نمايان شده تا 1 سانتيمتر پشت ترك آزاد مي گردد.
4-      قسمتهايي از شبكه آرماتور كه اكسيد شده يا كاهش قطر پيدا كرده مي بايد تعويض گردد.
5-      تركهايي با عرض بيش از6  ميليمتر بهتر است به صورت V cut – گوه اي- باز شده و تنظيف گردد.
6-      تركهايي كه رزين اپوكسي تزريق مي گردد با زاويه حمله (18 تا 30) درجه به منظور پكر گذاري و همپنين كنترل خروج مواد ،  تا پس از آكس بتن دريلينگ مي گردد.
7-      كل قسمت هاي تراشيده شده ، به جهت حذف آلودگي ها و تريس ها با آب و در موارد خاص كمپرسور هوا تنظيف مي گردد.
8-      براي عمق كم ترميم ملات ترميمي پايه ي سيماني با آب به صورت dry pack – ملات نيمه خشك – مخلوط شده و با فشار در محل اجرا مي شود. در سطوح زياد از شات استفاده شود.
9-      محلهايي با ضخامت بيشتر يا نيروها و تنش هاي زياد از ملات اپوكسي و يا تركيب چسب اپوكسي و ترميم كننده پايه سيماني پر مي شوند.
10-  كيورينگ به وسيله اسپري آب – در ملاتهاي پايه سيماني- خواهد بود.
11-  براي انجام تزريق ، بسته به نوع پمپ ، اجزاء تركيبي رزين و هادنر اپوكسي با نسبت مناسب مخلوط شده و به وسيله پمپ تزريق مي شوند. اين عمليات تا خروج رزين از سوراخهاي كنترل ادامه مي يابد.
رواداري ها
 • براي ضخامت هاي بالاتر از 5 سانتيمتر ، به جهت عدم ريزش مواد ترميمي بهتر است ترميم در چند لايه صورت بگيرد.
 • در گوشه ها ، محلهاي اتصال و مناطقي كه مدت زمان اورهال ، زمان كيورينگ پايينتري را مي طلبد ، بهتر است از مواد اپوكسي استفاده كرد.
 • بخشهايي كه در معرض خشك و تر شدن مداوم قرار دارند ، به جهت تغيير ضرايب هدايت الكتريكي و افزايش پتانسيل خوردگي ، نبايد از مواد ترميمي پايه اپوكسي استفاده نمود.
 • براي اتصال چسب اپوكسي زمان ژل شدن بسيار مهم است بنابراين ، در صورت خشك شدن چسب اپوكسي، پيش از اعمال ملات ترميمي بايد سطوح مجددا تراشيده شود.
 • از آنجا كه پوشش هاي پليمري – اپوكسي- اجازه تبخير آب را نمي دهند ، تظيف در آن نقاط با هوا و بدون آب صورت مي گيرد. در صورت مرطوب بودن جسم بتن ناگزير از اپوكسي هاي آب دوست استفاده گردد.

 عمليات ترميم سازه هاي بتني

 

اصول ترميم سازه بتني

قواعد انجام ترميم سازه بتني


برچسب: عمليات ترميم سازه بتني, بتن, كلينيك بتن ايران, كلينيك بتن, افزودني هاي بتن, بتن مسلح, افزودني بتن،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۴ مرداد ۱۳۹۷ساعت: ۱۰:۴۷:۳۲ توسط:admin admini موضوع:

جدول اصول ، قواعد، ابزار و رواداري ها در انجام عمليات آب بندي سازه هاي بتني

جدول اصول ، قواعد، ابزار و رواداري ها در انجام عمليات آب بندي سازه هاي بتني

چك ليست اجرايي – آب بندي بتن  و اجراي پوشش آب بند
تجهيزات مورد نياز
 • ظرف مخلوط كردن مواد
 • برس و رولر و كاردك
 • تجهيزات ايرلس
 • پمپ تزريق پلي يورتان
 • گان تزريق ماستيك پلي يورتان
 • تجهيزات محافظ ايمني
مواد مورد نياز
 • پوشش آببند 2 جزئي الاستومري براي سطوح فشار مثبت بتني –تا ph 5
 • پوشش پايه سيماني با تركيبات سديوميك براي سطوح فشار منفي
 • آني گير –اكتيواتور سيمان-براي ايجاد منطقه موقت آببند
 • ماستيك پلي يورتان
 • رزين پلي يورتان تزريقي 2 جزئي
 • پوشش 2 جزئي پليمري- اپوكسي يا ونيل استر- براي محيط هايي با سيال شيميايي
روش انجام عمليات 1- دو جزء اندود آببند تركيب شده و تا رسيدن به ضخامت 2000 ميكرون اعمال مي گردد.
2- دور لوله ها و شير آلات و درزهاي انبساطي با ماستيك پلي يورتان پر مي شود.
3- در بخشهايي كه امكان تخليه سيال وجود ندارد ، پس از زه كشي مناسب ، بوسيله آني گير ، نشت موقتا آب بند شده و پس از تعمير و ترميم سطح ، بوسيله پوشش آببند سوديميك سطح اندود مي گردد.
4- براي نشت هايي باحجم بالا و مناطقي كه جسم بتن از آب اشباع شده است ، مشابه روش تزريق اپوكسي دريلينگ انجام شده و پس از پكر گذاري رزين پلي يورتان تزريق مي شود. با توجه به لزجت مشابه رزين تركيبي با آب ، مواد با فشار جايگزين آب موجود شده و سپس سخت مي گردد.
5- در محيط با سيال اسيدي پوشش هاي پليمري پس از تركيب با برس و رولر و يا ايرلس اجرا مي شوند.
روا داري ها
 • مناطق بحراني ، مانند اتصال كف و ديواره بهتر است به جهت اجراي پيوسته متريال آببند ، با مواد ترميمي ماهيچه كشي صورت گرفته و كنج هاي قائم حذف شود.
 • در مناطقي كه تمركز تنش و جابجايي وجود دارد ، براي پوشش هاي پليمري از مت هاي فايبرگلاس در لايه هاي متعدد استفاده شود.
 • پس از اجراي مواد  آببند پايه سيماني و قبل از اجراي پوشش محافظ پليمري ، تا خشك شدن كامل سطح مي بايد صبر نمود.
 • حتي الامكان در سازه هايي با بهره برداري طولاني مدت و جهت كاهش امكان خوردگي شبكه فولادي از آببند فشارمثبت و از جهت دسترسي سطح بتن با آب ، آببندي صورت پذيرد.
 • زهكش ها در انتهاي پروسه ي آببندي مي بايست پلاگ گردند.

 انجام عمليات آب بندي سازه هاي بتني

انجام عمليات آب بندي سازه هاي بتني

 

اصول انجام عمليات آب بندي سازه هاي بتني

اصول و قواعد انجام عمليات آب بندي سازه هاي بتني


برچسب: روا داري ها, جدول اصول, آب بندي سازه هاي بتني, كلينيك بتن ايران, افزودني هاي بتن, بتن, كلينيك بتن, افزودني بتن،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۴ مرداد ۱۳۹۷ساعت: ۱۰:۴۶:۲۵ توسط:admin admini موضوع:

بتن شامل چه ويژگي ها و خواصي مي باشد ؟

«بِتُن (به فرانسوي: Béton) در مفهوم وسيع به هر ماده يا تركيبي كه از يك ماده چسبنده با خاصيت سيماني شدن تشكيل شده باشد گفته مي‌شود. بتن ممكن است از انواع مختلف سيمان و نيز پوزولان‌ها، سرباره كوره‌ها، مواد مضاف، گوگرد، مواد افزودني، پليمرها، الياف و غيره تهيه شود. همچنين در نحوه ساخت آن ممكن است حرارت، بخار آب، اتوكلاو، خلا، فشارهاي هيدروليكي و متراكم‌كننده‌هاي مختلف استفاده شود. گاهي اوقات براي عوض كردن بعضي از خواص بتن، هنگام مخلوط كردن مواد، مقدار مواد افزودني به آن اضافه مي‌گردد. بتني كه تازه درست شده باشد شكل آن به صورت خميري مي‌باشد و بعد از اين‌كه در قالب ريخته شود، شكل قالب مشخص شده را به خود گرفته و بعد از مدت مشخصي، سفت شده و مقاومت مورد نياز را كسب مي‌كند.»

با توجه به گسترش و پيشرفت علم و پيدايش تكنولوژي‌هاي فراوان، شناخت بتن و خواص آن نيز توسعه قابل ملاحظه‌اي داشته‌ است، در حال حاضر انواع مختلفي از سيمانها كه شامل پوزولانها (مانند سرباره كوره ،دوده سيليسي و ميكروسيليس MICROSILICA FUME و ژل ميكروسيليس حاوي الياف و ميكروسيليس و روان كننده با كد محصول MTO MIX 4500 كه در آيين نامه بتن ايران « آبا» به آنها اشاره شده)، سولفورها، پليمرها به منظور افزايش كشساني و انعطاف( مانند چسب بتن بر پايه ي لاتكس با كد محصول MTO BOND 2200 )، اليافهاي مختلف ( فلزي، پليمري مانند الياف پلي پروپيلن يا به اختصار PP و كو پليمر ها) و افزودنيهاي متفاوتي ( مانند روانسازهاي بتن رجوع كنيد به مشخصات فني MTO PLAST D130، كاهنده ي نسبت آب به سيمان مانند ابر روان كننده هاي پايه ي نفتالين مثل MTO CRETE N540 و پايه كربوكسيلات MTO BUILD D10، كندگير و زودگير كننده، ضد يخ با مشخصات فني محصول MTO-ANTIFREEZE ) هستند، توليد مي‌شوند.

بتن از پركاربردترين مصالح ساختماني است. ويژگي هاي بتن ارزان بودن و در دسترس بودن مواد اوليه آن است. همچنين مي‌توان بتن به‌طوركلي محصولي است كه از مخلوط آب با سيمان آبي و سنگ‌دانه‌هاي مختلف در اثر واكنش آب با سيمان در شرايط محيطي خاصي به حاصل مي‌شود و داراي ويژگي‌هاي خاص است. در دسترس بودن مصالح آن ( منابع طبيعي كافي شامل سنگدانه ، آب و تركيبات تشكيل دهنده سيمان براي توليد اين محصول در دسترس است )، دوام نسبتاً زياد و نياز به ساخت‌وسازهاي فراوان سازه‌هاي بتني چون ساختمان‌ها، سازه‌ها، سدها، پل‌ها، تونل‌ها و راه‌ها، اين ماده را بسيار پر مصرف نموده‌است. اما اين نقش باعث شده تا بسته به حجم استفاده ي بتن ، مسئله دوام بتن در محيط‌هاي مختلف مورد توجه قرار گيرد . مشاهده خرابي‌هايي با عوامل فيزيكي و شيميايي در بتن‌ها ( مانند سيكل ذوب و انجماد، حمله هاي كلرايدي يا سولفاتي، واكنش قليايي، خوردگي با اسيد يا آب دريا، كربوناتاسيون و نفوذ پذيري در برابر آب ) در اكثر نقاط جهان و با شدتي بيشتر در كشورهاي در حال توسعه، افكار محققان را به سمت طراحي بتن‌هايي با ويژگي خاص و با دوام لازم سوق داده ‌است و در نتيجه بعضي كشورها دستورالعمل‌ها و استانداردهايي نيز براي طرح بتن با عملكرد بالا، توانمند و پايا تهيه كرده اند و طراحان و مجريان ملزم به رعايت اين دستورالعمل‌ها گشته‌اند.

 ويژگي هاي بتن

خواص بتن

الف - خواص ظاهري بتن

بتن خاكستري رنگ بوده و داراي شكل خاصي نمي‌باشد و همچنين به سادگي به شكل قالب خود درمي آيد. همچنين معمولاً داراي بافت نيست و بدون بو مي‌باشد.

ب- خواص فيزيكي و مكانيكي بتن

۱)وزن مخصوص بتن

وزن بتن بيشتر به نوع دانه‌هاي آن و تراكم قطعه بستگي دارد، هر چه دانه‌هاي سنگي سبك‌تر باشند قطعه سبك‌تر و تاب مكانيكي كمتري را از خود بروز مي‌دهد. برعكس بتني كه داراي دانه‌هاي سنگي سنگين تر و متراكم‌تري باشد، قطعه‌اي وزين‌تر با تحمل بيشتر ارائه مي‌دهد. اما به‌طوركلي وزن مخصوص بتن دردامنه‌اي به وسعت ۳۰۰ –۵۰۰۰ كيلوگرم بر مترمكعب در نوسان است. بايد توجه داشت وزن مخصوص بتن سازه اي در ايران به طور متوسط 2400 كيلوگرم بر متر مكعب است.

خواص بتن

۲)تخلخل در بتن

ميزان تخلخل بين ۸ تا ۲۵ درصد در محاسبات در نظر گرفته مي‌شود كه با بالا رفتن آن، قطعه ي بتني خواصي همچون مقاومت در برابر يخبندان ( به دليل قرار گرفتن آب در حفره هاي موجود در بتن و يخ زدگي در اثر كاهش حرارت و انبساط آب در فضاي بسته ي حفره و همچنين مقاومت كششي كم بتن، بتن ترك خورده و با افزايش دما و آب شدن مجدد يخ ، آب به نقاط ترك خورده سرايت كرده و اين چرخه كه « سيكل ذوب انجماد » ناميده مي شود اثرات مخرب بر بتن بر جاي خواهد گذارد ( شايان ذكر است به منظور كاهش تاثير سيكل ذوب و انجماد مي توان اين محصولات را به بتن اضافه كرد : 1) پودر ميكروسيليس MICROSILICA FUME به عنوان فيلتر و پر كننده ي حفرات مويينه 2) استفاده از هوا زا MTOAIR 220 به منظور توليد حباب هوا در بتن كه به عنوان پياله ي نگهداري آب با عدم امكان ترك خوردگي در وقت يخ زدن و 3) الياف PP به منظور كاهش ترك سطحي و كانال باز در سطح بتن و امكان نفوذ پذيري آب در جسم بتن استفاده نمود . او مقاومت فشاري  را به علت عدم پيوستگي مناسب از دست مي‌دهد و در عوض ضريب هدايت حرارت و صدا  را كاهش مي‌دهد.(عايق مي شود).

3)مقاومت فشاري

مقاومت در مقابل فشار در حقيقت نشان‌دهندهي مرغوبيت بتن است. ميزان آن به‌ وسيله ي آزمايش فشاري روي نمونه‌هاي استوانه‌اي ( نسبت قطر به ارتفاع 2:1 مثلا 10×20 ) و مكعبي ( 15×15×15 سانتيمتر ) پس از يك دوره زماني مشخص مي‌شود. نيروي فشاري قائم است و بر روي سطوح فوقاني و تحتاني كه كاملاً مسطح و صاف‌شده‌اند، وارد مي‌شود. حد مقاومت زماني است كه نمونه خرد و ازهم‌گسيخته شود. معمولاً مقاومت بتن پس از ۲۸ روز از ساخت ملاك محاسبات قرار مي‌گيرد. در بعضي از كشورها مقاومت بتن زا پس از ۹۰ روز ملاك عمل قرار مي‌دهند. آنچه مسلم است اينكه مقاومت فشاري نسبت به سن بتن افزايش مي‌يابد.

در بتن هايي با قابليت مقاومت فشاري بالا ، علاوه بر افزايش مقدار سيمان ، با استفاده از كاهش نسبت آب به سيمان يا همان نسبت W/C با استفاده از افزودني هاي بتن توانندي مانند MTO BUILD D10  تا 5/0 درصد وزن سيمان مصرفي و ژل ميكروسيليس 5 درصد MTO MIX4500 انتظار افزايش تا 25 درصدي مقاومت طراحي را داشت.

نسبت عيار سيمان با مقاومت فشاري مكعبي و استوانه اي

تفاوت مقاومت فشاري 28 روزه مكعبي با نمونه ي استوانه اي تقريبا 40 واحد است يعني اگر بتني با عيار 350 داشته باشيم با كسر كردن 100 واحد به عدد 250 كيلوگرم بر سانتيمتر متر مربع براي مقاومت فشاري نمونه ي مكعبي مي رسيم و با كم كردن 40 واحد ديگر مي توان گفت اين بتن بر اساس نمونه ي استوانه اي مقاومت فشاري 210  كيلوگرم بر سانتيمتر مربع را داراست.

4)مقاومت كششي بتن

مقاومت كششي بتن بسيار كم و مقدار آن در حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد  مقاومت فشاري آن است، ولي در بتن مسلح وجود فولاد مانع از تقليل حجم بتن در اثر انقباض ناشي از خودگيري مي‌شود. براثر انقباض دوران خودگيري ترك‌هايي ريز در بتن ايجاد مي‌شود كه خود باعث خواهد شد تا مقاومت كششي به صفر برسد.

5)مقاومت بتن در برابر نيروي برشي

تعيين اين مقاومت از طريق آزمايش مستقيم معمول نيست، بلكه از طريق محاسبات به دست مي‌آيد. مقدار آن در حدود 5/1 تا 2 برابر مقاومت كششي مقطع بتني است.

ج- مواجهه مواد شيميايي با بتن

۱)اثر اسيدها بر روي بتن

به دليل قليايي بودن ( عدد PH بين 11 تا 13 ) بتن  در مواجه با اسيد ها ضعيف عمل مي كند . اثر اسيدها بر روي بتن سخت شده، تبديل تمام يا قسمتي از بتن به تركيبات كلسيم است و آن شامل تبديل هيدروكسيد كلسيم به سيليكات كلسيم هيدراته و آلومينات كلسيم هيدراته به نمك‌هاي كلسيم اسيد مربوطه است. در شرايط مرطوب SO2 و CO2 و ديگر بخارات اسيدي موجود در هوا نيز از طريق تحليل قسمتي از سيمان سخت شده و انتقال آن به بيرون از سطح بتن و نهايتاً جا گذاشتن يك تو دهي نرم و خميري شكل تأثير مي‌گذارند. اين نوع حمله بيشتر در نواحي صنعتي ( جاهايي كه نشت اسيد وجود دارد مثل محل هاي انبار كردن اسيد ، عبور لوله ها و تانك هاي اسيد ، پمپ هاي تزريق اسيد و مخازن ذخيره اسيد يا پسماند ها و فاضلاب هاي اسيدي كه پوشش و كتينگ محافظ شيميايي مانند اپوكسي ها و پلي يورتان ها و پلي يورا ها با كد هاي شناسايي MTO FLLOR 802 و MTOFLOOR 804 بر روي بتن اعمال نشده است) رخ مي‌دهد و خسارات چشمگيري به بتن وارد مي‌سازد.

۲)اثر مواد قليايي و بازها بر روي بتن

محلول‌هاي رقيق (۱۰ درصد) سوديا پتاس بر روي بتني كه از سيمان پرتلند با مصالح سنگي مقاوم در مقابل محلول‌هاي قليايي تهيه گرديده‌است، اثر ندارند. در واحدهاي توليد مواد شيميايي كه بتن مستقيماً در معرض سود قرار مي‌گيرد صدمات جدي به آن وارد مي‌شود.

انواع بتن

بتن‌ انواع مختلفي دارد. مانند بتن با مقاومت بالا ، بتن با اسلمپ صفر يا پرسي، بتن غلتكي يا اسلمپ پايين ، بتن هاي خود متراكم، بتن پيش آكنده ، بتن مناسب براي دريا يا ترمي، بتن هاي سبك ( اتوكلاو ACC و اسفنجي و فوم بتن )، بتن اليافي ( ويژه ي كف سازي انبار ها، پيوينگ يا پياده روها و محيط هاي صنعتي )، بتن ضد سايش مخصوص كف سازي صنعتي ( با پودر سخت كننده بتن با مشخصات فني MTO TOP900 يا سنگدانه ها و ملات هاي سخت ) بتن نظافتي يا بتن مگر .

مواد تشكيل دهنده بتن

۱)سيمان (Cement)

سيمان پرتلند از مخلوط و آسياب كردن سنگ آهك و خاك رس با نسبت معين و گرما دهي آن به منظور جداسازي اكسيد كربن و تركيب كردن سيليس و رس به نحوي كه به صورت كلوخ‌هاي كلينكر درمي آيند توليد مي گردد . پس از سرد كردن كلوخ‌ها و سپس آسياب كردن آن‌ها با كمي سنگ گچ، سيمان به دست مي آيد.

اثر سيمان بر مقاومت بتن

با فرض ثابت بودن عوامل مؤثر ديگر، سيمان از طرق زير بر روي  مقاومت بتن تاثير گذار است:

 الف- مقدار سيمان (عيار سيمان)

به ميزان مصرف سيمان بر حسب كيلوگرم در هر متر مكعب بتن يا ملات سيماني ، عيار سيمان گفته مي شود. به عنوان مثال اگر بتني با عيار 350 ساخته شود ، يعني در هر متر مكعب بتن 350 كيلو سيمان مصرف شده است.

كمترين سيماني كه در ساختن بتن مصرف مي‌شود بايد به اندازه‌اي باشد كه دوغاب آن رويه ي دانه‌هاي سنگي را اندود كند . در ساخت بتن نظافتي ( بتن مگر ) مقدار سيمان 150 تا 200 كيلوگرم است . براي ملات معمولي كه بين آجرها ، پشت سنگ و به منظور شاتكريت يا پلاستر و اندود ديوار استفاده مي شود 200 تا 250 كيلوگرم سيمان در هر متر مكعب مصرف مي شود و براي بتن باربر از 300 كيلوگرم به بالا استفاده مي شود. عيار بتن معمول در ساخت و ساز در ايران 350 است.  

بيشترين سيمان در ساختن بتن بايد به اندازه‌اي باشد كه نه تنها حالت اول را حفظ كند بلكه فضاهاي خالي استخوان بندي سنگي را هم پر كند. با مصرف كمتر از حالت اول باعث عدم چسبندگي ميان دانه‌هاي سنگي و در نتيجه سقوط تاب مكانيكي قطعه مي‌شود. مصرف بيشتر سيمان بدون آنكه مقاومت فشاري قطعه ي بتني افزايش يابد، باعث مي شود تا از صرفه ي اقتصادي كاسته مي‌شود. با افزايش مقدار سيمان مقاومت فشاري و ضريب الاستيسيته ي آن نيز افزايش مي‌يابد.

  ب- انواع سيمان مورد استفاده براي ساخت بتن

سيمان هاي موجود در 5 تيپ يا رده دسته بندي مي شوند . سيمان تيپ 2 پركاربرد ترين سيمان براي ساخت بتن است . برخي تيپ ها زودگير و برخي انجام عمل هيدراتاسيون را به تاخير مي اندازند. تيپ 5 را سيمان آنتي سولفات نيز نام گذاري كرده اند و در ساخت بتن براي محيط هاي خورنده ( حاوي سولفور و شرايط اسيدي يا داراي يون كلر و در مجاورت دريا ) به كار مي رود. بايد توجه داشت استفاده از سيمان تيپ 5 در شرايطي كه مقدار فسفات موجود در خاك از عدد معيني بيشتر باشد، خود عاملي بر افزايش خوردگي است. لذا به طور كلي استفاده از تيپ 2 سيمان و تركيبات پوزولاني مانند ميكروسيليس يا ژل ميكروسيليس در محيط هاي خورنده به صورت عمومي موثرتر است.

۲)آب (Water)
كيفيت آب در بتن از آن جهت حائز اهميت است كه ناخالصي‌هاي موجود در آن ممكن است در گيرش سيمان اثر گذاشته و اختلالاتي به وجود آورند. همچنين آب نامناسب ممكن است روي مقاومت بتن اثر نامطلوب گذاشته و سبب بروز لكه‌هايي در سطح بتن و حتي زنگ زدن آرماتور بشود. در اكثر اختلاط‌ها آب مناسب براي بتن آبي است كه براي نوشيدن مناسب باشد.(potable)  البته ممكن است يك آب آشاميدني به جهت داشتن درصد بالايي از يون‌هاي سديم و پتاسيم كه خطر واكنش قليايي دانه‌هاي سنگي را به همراه دارد، براي بتن‌سازي مناسب نباشد. به عنوان يك قاعده كلي هر آبي كه PH (درجه اسيديته) آن بين ۶ الي ۸ بوده و طعم شوري نداشته باشد مي‌تواند براي بتن مصرف شود. رنگ تيره و بو لزوماً وجود مواد مضر در آب را به اثبات نمي‌رساند. 

مقدار آب مصرفي و نسبت آب به سيمان

مقدار آب مصرفي در داخل بتن بسيار با اهميت است. به منظور تكميل فرايند واكنش سيمان با آب مقدار مشخصي آب مورد نياز است. در صورتي كه اين مقدار كمتر از آن حد باشد قسمتي از سيمان براي واكنش آب كافي دريافت نمي‌كند و واكنش نداده باقي مي‌ماند. در صورتي كه بيش از مقدار مورد نياز آب به مخلوط بتن اضافه شود پس از تكميل واكنش، مقداري آب به صورت آزاد در داخل بتن باقي مي‌ماند كه پس از سخت شدن بتن باعث پوكي آن و نتيجه آن كاهش مقاومت خواهد شد. به همين دليل دقت در مصرف نكردن آب زياد در داخل بتن به منظور حصول مقاومت بالا ضروري است. در آيين نامه بتن ايران عدد اسلمپ ( رواني بتن بر حسب سانتيمتر بر اساس آزمايش اسلمپ ) را بدون افزودني حداكثر 8 معرفي كرده و عدد بالاتر به معناي آب اضافي در بتن است.

مقدار آب لازم براي تكميل واكنش به صورت پارامتر نسبت آب به سيمان تعريف مي‌شود. اين نسبت براي سيمان پرتلند معمولي حدود ۲۵ درصد است. با اين مقدار آب بتن فاقد كارايي لازم خواهد بود و معمولاً نسبت آب به سيمان مورد استفاده در كارگاه‌هاي ساختماني بيش از اين مقدار است. در تعيين نسبت اختلاط بتن پارامتري لحاظ مي‌شود كه مقدار رطوبت سنگ‌دانه‌ها را نيز قبل از افزودن آب به بتن لحاظ مي‌كند كه در تعيين مقدار آب مورد نياز حائز اهميت است. اين رطوبت اضافي (يا كمبود رطوبت) مقدار رطوبت مازاد (كمبود رطوبت) سنگ‌دانه‌ها از حالت اشباع با سطح خشك SSD يا(Saturated Surface Dry)است. به اين معني كه اگر سنگدانه ها بيش از حد ريز باشند سطح موثر جذب رطوبت آن بالاست و در نتيجه آب بيشتري مورد نياز است . استفاده از الياف و يا سوپر جاذب هايي مانند ميكروسيليس هم ميزان آب مصرفي را افزايش مي دهد. تيز گوشه بودن سنگدانه ها هم بر افزايش مقدار آب مصرفي بتن تاثير مستقيم دارد.

عمل آوري بتن يا كيورينگ

با ادامه يافتن Hydration مقاومت بتن افزايش مي‌يابد و اين واكنش عامل افزايش مقاومت بتن يا همان گيرش سيمان است. براي عمل آوري يا ادامه يافتن فرآيند Hydration بايد رطوبت نسبي حداقل ۸۰ درصد باشد. در صورتي كه رطوبت كمتر از اين مقدار شود عمل آوري متوقف شده و درصورتي رطوبت نسبي به بالاي ۸۰ درصد بازگردد فرايند هيدراسيون يا Hydration دوباره شروع خواهد شد. به دليل تبخير قسمتي از آب مورد نياز قبل از تكميل واكنش بين آب و سيمان (كه چندين روز طول مي‌كشد) قسمتي از سيمان موجود در مخلوط بتن واكنش نداده باقي مي‌ماند. پس از بتن ريزي بايد بلافاصله توجه لازم به فرايند عمل آوري معطوف گردد. عمل آوري عبارت است از حفظ رطوبت بتن تا زماني كه واكنش بين سيمان و آب تكميل شود. اين عمل مي‌تواند به وسيله عايق كاري موقت ( استفاده از مواد كيورينگ از پيش توليد شده بر پايه ي سيليكون – رجوع كنيد به مشخصات فني MTO CURE D550 )، پاشش آب يا توليد بخار ( معمولا در كارخانه ساخت قطعات بتني پيش ساخته و پريكست هاي بتني با ضخامت كم كه در ساخت آنها از فوق روانكننده بر پايه ي پلي كربوكسيليك مثل MTO BUILD D10 استفاده شده است ) صورت گيرد. از ديدگاه عملي، حفظ رطوبت بتن براي ۷ روز توصيه مي‌شود. در شرايطي كه اين كار ممكن نباشد حداقل زمان عمل آوري بتن نبايد كمتر از ۲ روز باشد.

تاثير آب بر مقاومت بتن

تغيير مقدار آب باعث تغييرات مقاومت در بتن مي‌گردد. علاوه بر املاح همراه با آب و سختي آن كه در بخش مربوط به سيمان در مورد آن بحث شد، عوامل زير بر مقدار آب در بتن موثرند:

 • ·          غلظت بتن مورد نياز (نسبت آب به سيمان)
 • ·          درشتي يا ريزي مصالح سنگي مورد مصرف ( سطح موثر جذب آب به اين پارامتر بستگي دارد)
 • ·           نمناكي مصالح سنگي مورد مصرف ( ضريب جذب و نفوذ آب يا تشنگي مصالح )
 • ·           شكل مصالح سنگي مورد نياز و زبري سطح آن‌ها ( نسبت تيز گوشه به گرد گوشه سنگدانه ها )
 • ·          گرما و خشكي هوا در هنگام ساخت و بتن ريزي ( درجه حرارت استاندارد بتن ريزي بين 5 تا 40 درجه سانتيگراد است)
 • ·          مقدارسيمان مورد مصرف ( عيار سيمان)
 • ·          نوع و شكل قالب و مقطع بتن ريزي  (چوبي يا فلزي يا تراكم ميلگرد تاثير مستقيم بر زمان بتن ريزي دارد)

به صورت استاندارد نسبت آب در بتن بر اساس سيمان 40% در نظر گرفته مي شود.

هيدراتاسيون سيمان و بتن

تركيب شيميايي سيمان با آب را هيدراتاسيون سيمان مي نامند. بلافاصله پس از مخلوط شدن سيمان با آب، خميري تشكيل مي شود كه در آن حفره هاي واقع بين ذرات سيمان مرتبط با يكديگرند و بوسيله آب پرشده اند. اين آب كه داراي حالت نسبتا پخش شده ايست بنام آب موئين موسوم است.

حرارت هيدراتاسيون

ميزان حرارت آزاد شده در اثر هيدراتاسيون سيمان (واكنش سيمان با آب) يكي از خصوصيات سيمان است كه در انتخاب نوع سيمان براي كارهاي گوناگون مؤثر است.

حرارت هيدراتاسيون پرتلند پوزولاني  ( سيمان تيپ 5 ) بسيار پايين تر از سيمانهاي پرتلند معمولي است و لذا در بتن ريزيهاي حجيم همچون سد سازي ها كاربرد دارند. اما در زمستان كه خطر يخ زدگي وجود دارد نبايد از آنها استفاده كرد. ( به دليل وجود آب اشباع در بتن و كند شدن فرآيند گيرش اوليه )همچنين مقاومت آنها تا پيش از يك سال كمتر از مقاومت سيمانهاي عادي مي‌باشد لذا از سيمانهاي پرتلند پوزولاني در قسمت هايي كه نياز به كسب مقاومت سريع است نمي‌توان استفاده كرد.

۳)سنگدانه‌ها (Aggregates)

سنگدانه‌ها در بتن تقريباً سه چهارم حجم آن را تشكيل مي‌دهند از اينرو كيفيت آن‌ها از اهميت خاصي برخوردار است. در حقيقت خواص فيزيكي، حرارتي و پاره‌اي از اوقات شيميايي آن‌ها در عملكرد بتن تأثير مي‌گذارد. دانه‌هاي سنگي طبيعي معمولاً به وسيله هوازدگي و فرسايش يا به‌طور مصنوعي باخرد كردن سنگ‌هاي مادر تشكيل مي‌شوند. ( كريشن كارخانه ي تامين مصالح براي هر واحد بچينگ ( كارخانه توليد بتن ) است ).  البته اين مطلب نبايد در مورد سنگدانه‌ها فراموش شود. سطح سنگدانه‌هاي اگر آغشته به گل و لاي باشد بايد سطح آن تميز شود حتي الامكان بايد شسته شود .« ارزش ماسه اي SE » يك ضريب تعيين ميزان خاك آلودگي مصالح ، به خصوص ماسه ( ابعاد زير 8/3 اينچ ) مي باشد .

اندازه دانه‌هاي سنگي

بتن عموماً از سنگدانه‌هايي به اندازه‌هاي مختلف كه حداكثر قطر آن بين ۱۰ ميلي‌متر و۵۰ ميلي‌متر ( در بتن معمول در ايران متوسط سايز مصالح سنگي 4/3 اينچ يا 19 ميليمتر ) مي‌باشد ساخته مي‌شود. توزيع اندازه ذرات به نام «دانه بندي سنگدانه» مرسوم است. به‌طور كلي دانه‌هاي با قطر بيشتر از چهار يا پنج ميلي‌متر به نام شن و كوچكتر از آن به نام ماسه نامگذاري شده‌اند كه اين حد فاصل توسط الك ۴٫۷۵ ميلي‌متري يا نمره چهار مشخص مي‌گردد.

طبقه‌بندي براساس شكل ظاهري

در استاندارد ASTM سنگ‌ها از لحاظ شكل ظاهري به پنج گروه تقسيم شده‌اند: كاملاً گرد گوشه، گرد گوشه، نسبتاً گرد گوشه، نسبتاً تيز گوشه و تيز گوشه.

تأثير سنگدانه‌ها بر مقاومت بتن

سنگدانه‌هاي بتن بايد جوري دانه بندي شوند كه استخوان‌بندي آن تو پر و داراي كمترين جاي خالي و بيشترين وزن فضايي شود (وزن فضايي بيش از 1500 كيلوگرم در مترمكعب داشته باشد). اين دانه‌ها بايد طوري مخلوط گردند كه همواره فضاي خالي به مقدار حداقل كاهش يابد، به‌طوري‌كه كمترين مقدار سيمان مورد مصرف قرار گيرد. براي اين منظور دانه بندي بايد خوب و پيوسته باشد. نبايد لاي و ذرات رسي همراه با ماسه ي طبيعي بيش از ۳ درصد حجم آن باشد. نمك‌هاي گوناگون نيز به بتن آسيب مي‌رسانند و از دوام و مقاومت آن مي‌كاهند. براي جلوگيري از اين مسئله قبل از مصرف دانه‌هاي سنگي آن‌ها را با آب تميز به خوبي شستشو مي‌دهند. ( واژه ي ماسه ي 2 بار شسته از اينجا مي آيد) اين عمل نبايستي باعث جداشدن دانه‌هاي ريز از دانه‌هاي درشت تر و در نتيجه به هم خوردن پيوستگي دانه‌هاي سنگي شود. از جمله اضافات همراه بادانه‌هاي سنگي كه باعث اختلال در خودگيري بتن مي‌شوند، علاوه بر خاك رس مي‌توان از قليايي‌ها، سنگ‌هاي گوگردي و اجسام نباتي و آلي نام برد. دانه‌هاي سنگي يخ زده را بايستي پيش از مصرف گرم نمود تا قابل مصرف شوند.

 تأثير سنگدانه‌ها بر مقاومت بتن


برچسب: بتن, تأثير سنگدانه‌ها بر مقاومت بتن, هيدراتاسيون سيمان و بتن, تاثير آب بر مقاومت بتن, مقدار آب مصرفي, انواع بتن, خواص بتن،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۴ مرداد ۱۳۹۷ساعت: ۱۰:۴۵:۲۱ توسط:admin admini موضوع:

آموزش نحوه گروت ريزي و معرفي گروت پايه سيماني و گروت اپوكسي

گروت ها به عنوان يك ماده مستقل و نيز به عنوان يك ماده ي تعمير بتن كارآمد هستند. از گروت به دليل مقاومت بالا تر از بتن معمول و همچنين خواصي نظير توانايي كنترل بارهاي ديناميكي ، قابليت انبساط در نوع پايه سيماني ، به عنوان پر كننده زير صفحات و بيس پليت هاي ستونهاي فلزي ، پمپ ها و جك ها و دستگاههاي پرس و فن ها و روترهاي سانتريفيوژ استفاده مي شود. تركيب گروت و ترميم كننده الياف دار براي سطوح ترميم با مساحت ها يا عمق زياد اقتصادي بوده و صدمه اي به عمليات ترميم وارد نمي كند. به عنوان پر كننده ي حفرات ميان بولت ها تركيب گروت و چسب بتن ايده آل است. 

الف-گروت پايه سيماني

استاندارد گروت پايه سيماني ASTM C1107 است. بر اين اساس انتظار مي رود مقاومت فشاري گروت در بازه ي 5 تا 7 روز به 450 تا 550 كيلوگرم بر سانتيمتر مربع رسيده و اين عدد در 28 روز به 800 كيلوگرم بر سانتيمتر مربع نزديك شود( در استاندارد BS تا 1000 نيز گفته مي شود). به اين گروت ، گروت تيپ G2 نيز گفته مي شود. نمونه گيري از گروت در قالب هاي 3تايي و در ابعاد 5×5×5 سانتيمتر (براي نمونه هاي سيماني كه به صورت ريزدانه يا پودر هستند – مشابه ترميم كننده هاي بتن-از اين ابعاد استفاده مي شود) و به صورت روان ، نيمه خشك و كم آب نمونه گيري مي شود. وزن مخصوص بسته به مصرف آب براي محاسبه در زير بيس پليت ها بين 1800 تا 2200 كيلوگرم در متر مكعب است. در مبحث نهم مقررات ملي اشاره اي به عدد مشخص براي مقاومت فشاري بتن نشده و تنها به اين جمله بسنده شده كه كمي بالاتر از مقاومت بتن فونداسيون باشد. به دليل وجود افزودني منبسط كننده كه در فصل اول به آن اشاره شد، گروت تا 3/0 درصد ازدياد حجم دارد و اين كمك مي كند در زمان عمل آوري زير صفحه و استراكچر يا شاسي فلزي كاملا پر شده و اصطلاحا لق نمي زند.

طريقه مصرف گروت (گروت ريزي) :

گروتي مناسب است كه داراي خاصيت غير انقباضي(non-shrink ) و مقاومت بسيار بالا مي باشد. MTO FLOW 2500 فضاي خالي زير بيس پليت و فونداسيون را تراز مي كند. بنابراين قبل از نصب اسكلت، تراز بودن بيس پليت بايد توسط دوربين و نقشه بردار تاييد گردد.همچنين بهتر است كه قالب از دو طرف روبروي هم فاصله بيشتري با لبه صفحه فلزي داشته باشد تا در هنگام گروت ريزي هوا از سمت ديگر خارج شود . ضربه هاي كوچك به قالب و پليت براي خارج شدن هوا بي تاثير نيست.  در صفحاتي با ابعاد بزرگ بايد از زنجير كشي استفاده كرد ، يعني يك زنجير كوچك از فضاي گروت ريزي ( مثلا در طول بيس پليت) وارد شده و از طرف ديگر خارج مي شود و به وسيله دو نفر به حالت طناب كشي به طرفين كشيده شده و نقش ويبره را بازي مي كند.

 مقدار مصرف گروت در زمان گروت ريزي :

از 3 ساعت قبل از گروت ريزي بايد سطوح بتني را كاملا غرقاب كرد ( تا تشنگي بتن ، شيره گروت را جذب نكند)و در زمان گروت ريزي بهتر است آب اضافي را از روي سطح، خشك نمود. صفحات و شاسي فلزي تجهيزي كه قرار است زير آنها گروت ريزي انجام شود ، بايد از هر گونه آلودگي پاك شده و بر روي آنها سوراخ هايي براي خروج هوا قرار داده شود . محل گروت ريزي بايد به نحوي قالب بندي شده باشد كه نشت رطوبت در آن اتفاق نيفتد . MTOFLOW 2500 گروت پايه سيماني تيپ 2 شركت كلينيك بتن ايران در بسته بندي 25 كيلويي و آماده مصرف عرضه شده و از 4 ليتر در حالت خميري تا 6 ليتر در حالت روان به ازاي هر كيسه آب مصرف مي نمايد.ابتدا بايد آب را داخل ظرف مناسب ريخته و پودر را كم كم اضافه كرده و با يك ميكسر مكانيكي، اختلاط را به مدت 5 دقيقه انجام داد. گروت ريزي تا  15 دقيقه پس از اختلاط انجام مي گيرد. زماني كه ضخامت مقطع گروت ريزي كمتر از 15 سانتي متر باشد مي توان در يك مرحله گروت ريزي كرد ولي براي ضخامت هاي بيشتر بايد از سنگدان هاي با قطر 15 ميليمتر استفاده نمود تا ترك خوردگي ناشي از هيدراتاسيون كنترل گردد .

گروت ريزي بايد بدون قطع و پيوسته انجام پذيرد ، لذا  قبل از انجام عمليات گروت ريزي مي بايست حجم لازم و ميزان مصرف محاسبه و تامين گردد. براي عمل آوري گروت 3 روز اسپري آب و همچنين محافظت با گوني خيس و مرطوب لازم است . در هواي گرم، گروت قبل از آماده سازي در هواي خنك قرار گيرد و بعد استفاده شود. خنك كردن ابزار گروت ريزي بسيار مهم است . گروت ريزي در ساعات گرم توصيه نمي شود. همينطور بهتر است بار گذاري بعد از 72 از عمليات گروت ريزي باشد.

ميزان مصرف گروت بر اساس تعداد صفحه ستون :

گروت ( كيلوگرم)=2000(وزن مخصوص)×تعداد صفحه ها× مساحت يك صفحه( متر مربع)× ضخامت گروت ريزي ( متر )

ب- گروت اپوكسي

محصول سه جزئي شامل رزين اپوكسي و هاردنر پلي آمين و پودر سيليسي است . مقاومت فشاري و كششي بالا ( تا 1100 كيلوگرم بر سانتيمتر تحمل فشار و 120 كيلوگرم بر سانتيمتر مربع تحمل كشش) باعث شده تا تاب خوبي در برابر فشارهاي ديناميكي و نيروهاي خمشي – برشي داشته باشد. اين تركيب به سهولت اجرا شده و در محل نصب به سرعت سخت مي شود. بنابراين در اورهال و تعميرات با مدت زمان كوتاه و فشرده قابل استفاده است. گروت اپوكسي MTOFLOW 650 علاوه بر اين ، براي انكراژ و كاشت بولت تجهيزات صنعتي مانند كمپرسورها ، پمپ ها ، سوپر فن ها و استراكچرهايي كه متحمل بار ديناميكي مي شوند مناسب است. اين محصول تيپ G3 ( G3 type ) بوده و البته در صورت سفارش كارفرما مي تواند از سنگدانه هايي با قطر كوچكتر نيز توليد گردد. بسته بندي محصول شامل 16 كيلوگرم پودر، 3 كيلوگرم رزين اپوكسي و 1 كيلوگرم هادنر بوده ، كه اين تركيب براي گروت ريزي مساحت 1 متر مربع به ضخامت 1 سانتيمتر مناسب است.

بايد توجه داشت پيش از تركيب اين مواد محل گروت ريزي آماده شده و به دليل چسبندگي زياد گروت ، قالب ها با روغن آزاد كننده قالب مثل MTOOIL 450 آغشته شود. اشتعال زا بودن رزين و هادنر اپوكسي اهميت عدم انجام عمليات برش گرم يا جوشكاري و همينطور كشيدن سيگار را در محل گروت ريزي را دو چندان مي كند. هنگام تركيب ، واكنش رزين و هاردنر حرارت زاست و اين طبيعي است ، اما چون اين حرارت در احجام تركيب بزرگ به اشتعال منجر مي گردد ، بهتر است تركيب رزين و هادنر در حجم خيلي بزرگ صورت نگيرد.

طريقه تركيب گروت اپوكسي به اين صورت است كه ابتدا رزين با هادنر مخلوط شده و ميكس مي گردد، سپس پودر به نحوي كه حبس هوا صورت نگيرد تركيب شده و مجددا تركيب مذكور به هم خورده تا ژل و ملات روان يك دستي حاصل گردد.

 گروت اپوكسي


برچسب: گروت اپوكسي, گروت ريزي, گروت پايه سيماني, طريقه مصرف گروت, چسب بتن, بتن, كلينيك بتن ايران, كلينيك بتن،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۴ مرداد ۱۳۹۷ساعت: ۱۰:۴۴:۳۷ توسط:admin admini موضوع: